Uønska artar i Ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJELDE: FREM­ME­DE ARTER I AUST-AG­DER, FREM­ME­DE ARTER I VEST-AG­DER

På land

● Rynke­rose: Kan bli mel­lom ein og to me­ter høg og har tor­ner. Sprei­er seg med for ek­sem­pel hage­av­fall. Har vore ein po­pu­lær hage­plan­te.

● Kjempe­spring­frø: Sprei­er seg raskt, først og fremst med eks­plo­si­ve frø­kaps­lar som kas­tar frø opp­til seks me­ter frå mor­plan­ten. Dan­nar tet­te be­stan­dar.

● Par­klis­rek­ne: Plan­te­ne dan­nar tet­te kratt og kan bli opp­til to me­ter høge, med kraf­ti­ge steng­lar. Tru­gar all an­nan ve­ge­ta­sjon.

Fersk­vatn

● Sørv: Fisken for­tren­ger and­re artar, og er også mat for gjed­da. Der­med kan den også auke be­stan­den av gjed­da. Fø­rer også til auka alge­vekst. Har tru­leg blitt brukt som le­van­de agn.

● Gjed­de: Et opp­til 30 pro­sent av smolt og tru­ar der­med laks og aure. Svært vans­ke­leg å ut­ryd­de

● Øre­kyte: Har stor ne­ga­tiv ef­fekt på ør­ret­be­stan­den. Kan også true bleka. Et av den same næ­rin­ga.

Salt­vatn

● Stil­le­hav­søs­ters: Blei inn­ført til Euro­pa på 60-ta­let og har spreidd seg til Noreg. Kan dan­ne sto­re rev.

FOTO: WIKIMEDIA

Øre­kyte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.