Vil sky­te narko­hand­le­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et bur­de sky­te nar­ko­tika­smug­le­re som mot­set­ter seg på­gri­pel­se, sier In­do­ne­sias pre­si­dent Joko Wi­do­do. Be­grun­nel­sen er nar­ko­tika­kri­sen lan­det står over­for.

Pre­si­den­tens tals­mann Jo­han Bu­di sier Wi­do­do kom med ut­ta­lel­sen på et møte i det in­do­ne­sis­ke re­gje­rings­par­ti­et.

– Vi må hand­le. Der­som dop­sel­ge­re som ope­re­rer i In­do­ne­sia, kjem­per til­ba­ke un­der på­gri­pel­ser, kan po­li­ti­et sky­te dem, sa Wi­do­do, iføl­ge Bu­di. Bak­grun­nen er at lan­det står over­for en nar­ko­tika­kri­se, iføl­ge Jo­kowi.

Bu­di sier pre­si­den­tens kom­men­ta­rer ikke åp­ner for å sky­te for å dre­pe, og at po­liti­ak­sjo­ner må gjen­nom­fø­res i hen­hold til lo­ven.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.