Norsk barnetrygd og kon­tant­støt­te til ut­len­din­ger må stop­pes

Faedrelandsvennen - - MENING -

De­mo­kra­te­ne me­ner at det ikke bur­de være lov å sen­de barnetrygd og kon­tant­støt­te hjem til barn som ald­ri har bodd i Nor­ge.

●● Eøs-ava­len må der­for sies opp og er­stat­tes med en fri­han­dels­av­ta­le. Nors­ke vel­ferds­go­der skal gå til nors­ke stats­bor­ge­re og men­nes­ker som job­ber og be­ta­ler skatt her.

Frp gikk til valg på å stan­se eks­port av barnetrygd og kon­tant­støt­te. Men etter nes­ten 4 år i re­gje­ring, har Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et dess­ver­re ennå ikke klart å gjø­re noe nevne­ver­dig med den­ne sa­ken.

Eks­por­ten av kon­tant­støt­te øker. Kon­tant­støtte­eks­por­ten er først og fremst knyt­tet til ar­beids­inn­vand­re­re med kone og barn i hjem­lan­det. Det er ikke bære­kraf­tig at nors­ke vel­ferds­go­der som var ment til egne inn­byg­ge­re nå blir spredd over he­le Euro-

pa, mens nors­ke pen­sjo­nis­ter og tryg­de­de sli­ter med å få hver­da­gen til å gå opp. Nok er nok!

VIDAR KLEPPE,

1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.