For­sva­ret

Faedrelandsvennen - - MENING - Re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand

For­svars­ev­nen må være god, og vi må være i stand til å for­sva­re oss hvis det blir krig.

●● For­svars­le­del­sen og and­re le­de­re i For­sva­ret, er ikke spe­si­elt krea­ti­ve og de er hel­ler ikke ster­ke på teori. Det be­tyr at vi får det For­sva­ret som vi for­tje­ner. Vi er i dag ikke i stand til å for­sva­re oss, hvis det blir krig. Det er un­der­fi­nan­sie­ring og un­der­rap­por­te­ring i mi­li­tæ­ret. Man må fin­ne rik­ti­ge stra­te­gi­er til at vårt lil­le land kan vin­ne kam­per, el­ler vi må kun­ne kjem­pe inn­til NATO kom­mer. El­ler for den saks skyld til USA kom­mer.

Be­fals­sko­le­ne inne­hol­der man­ge fy­sisk ster­ke krav, og man må være i god form på fle­re om­rå­der for å lyk­kes. Men bil­der og fakta i un­der­vis­nin­gen, kan ikke over­gå forsk­ning. Vi tren­ger en for­svars­stab slik at vi vet hva som skjer i For­sva­ret, og hvor­for det er som det er. Men vi skal for­sva­re oss.

ODDMUND Har­svik,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.