Grill en kris­ten

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SERIGSTAD DAHLE, Første­lek­tor NLA Gim­le­kol­len

– Er det ikke ar­ro­gant å si at du har rett og and­re har feil? – Kan jeg tro både på Gud og vi­ten­skap? – Hvor­dan kan Gud være god når ver­den er full av ond­skap? – Er ikke evan­ge­lie­ne bare for­tel­lin­ger som men­nes­ker har fun­net på? – Hva er egent­lig me­nin­gen med li­vet?

Spørs­må­le­ne hag­ler når La­get har «Grill en kris­ten» på pla­ka­ten ved sko­ler og stu­die­ste­der. Hvem som helst kan spør­re om hva som helst i for­hold til kris­ten tro. Et pa­nel av krist­ne sva­rer etter bes­te evne. Uan­sett spørs­mål skal det gis et ær­lig svar, og er­fa­rin­ge­ne vi­ser at spørs­må­le­ne også er nett­opp det; ær­li­ge.

De unge øns­ker nem­lig svar! Sta­dig fle­re me­nig­he­ter og krist­ne fes­ti­va­ler tar også det­te på al­vor. Den­ne uka står «Grill en kris­ten» på blok­ka tre gan­ger på fes­ti­va­len UL i Konge­par­ken, slik det også gjor­de på Skjær­gårds først i juli. Der ble også en bok med sam­me navn lan­sert, ut­gitt på fers­ke Ve­ri­tas for­lag. Her er vi 20 krist­ne for­fat­te­re – flest un­der 35(!) – som for­sø­ker å gi svar på hvert vårt vans­ke­li­ge spørs­mål om kris­ten tro. Hvor­for? For­di det er vik­tig å stil­le spørs­mål og lete etter svar, en­ten en har trodd på Je­sus he­le li­vet el­ler er nys­gjer­rig på kris­ten tro. Li­vets sto­re spørs­mål er for vik­ti­ge til å vel­ges bort, av unge som eld­re. Og sva­re­ne Bi­be­len gir, kan for­and­re deg og meg – for all­tid!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.