FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Røy­king i Nor­ge

● Om­trent 510000 per­soner røy­ker hver dag, 390000 av og til.

● Flest dag­lig­røy­ke­re er det blant dem mel­lom 45 og 64 år, fær­rest blant de yngs­te.

● Lavest an­del som røy­ker dag­lig fin­ner man i Akers­hus med 10 pro­sent, høy­est an­del i Finn­mark med 19 pro­sent.

● An­de­len røy­ke­re blir fær­re, men an­de­len som snu­ser øker.

● Blant unge er snu­sing den van­ligs­te for­men for to­bakks­bruk.

● Én av fire snu­se­re er tid­li­ge­re røy­ke­re

● 3 pro­sent av dem som har røykt tid­li­ge­re, har be­nyt­tet seg av ni­ko­tin­hol­di­ge slutt­pro­duk­ter.

Røy­kens virk­ning på krop­pen

● Ni­ko­tin er et av de mest av­hen­gig­hets­ska­pen­de stof­fe­ne som fin­nes.

● Un­der for­bren­ning av si­ga­ret­ten dan­nes det man­ge kreft­frem­kal­len­de stof­fer i til­legg til dem som al­le­re­de fin­nes i to­bak­ken.

● Man­ge av dis­se bin­der seg til arve­stof­fet (dna) og fø­rer til mu­ta­sjo­ner i ge­ner som kan gi kreft.

● Det er også stof­fer i røy­ken som på­skyn­der kreft­ut­vik­lin­gen i al­le­re­de for­and­re­de cel­ler.

● Røy­king kan føre til Kols, hjer­te- og kar­syk­dom­mer og kreft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.