Fil­men om deg.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - TORMOD FLEM VEGGE

Jeg tror noen av vår tids størs­te kunst­verk er de sto­re kva­li­tets­fil­me­ne. De yp­pers­te ma­nus­for­fat­ter­ne, skue­spil­ler­ne, fo­to­gra­fe­ne, de­sig­ner­ne, data­ani­ma­tø­re­ne, kom­po­nis­te­ne, mu­si­ker­ne og så vi­de­re bi­drar til å ska­pe kunst­ver­ke­ne. Den en­kel­te re­gis­sø­ren syr sam­men det he­le, som en­der opp som en opp­le­vel­se på kino og tv. Li­ve­ne våre kan lig­ne litt på fil­mer. Med uni­ver­set, jord­klo­den og na­tu­ren som sce­ne – og ved hjelp av med­men­nes­ker – for­mes hand­lin­gen i fil­men hvor du har ho­ved­rol­len. Men fin­nes det et ma­nus? En­der fil­men din bra el­ler dår­lig? Hvor len­ge er det til rulle­teks­ten duk­ker opp? Kom­mer det en opp­føl­ger? Og fin­nes det en sjefs­re­gis­sør som du kan ta en al­vors­prat med?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.