Flest sør­len­din­ger ut av kir­ka

Førs­te halv­år i år har Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me hatt flest ut­mel­din­ger fra kir­ka. Tid­li­ge­re har Oslo lig­get på nor­ges­top­pen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

Der­som tren­den fra de seks førs­te må­ne­de­ne fort­set­ter, blir årets med­lems­flukt fra det sør­ligs­te bispe­døm­met nær fire­dob­let i for­hold til det som var van­lig for fem til ti år si­den. Kirke­ski­pet lek­ker langt mer enn tid­li­ge­re over hele lan­det, men nå har Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me over­tatt første­plas­sen på den lis­ta in­gen av bis­ko­pe­ne øns­ker å top­pe.

– For oss som job­ber i kir­ken, er det kjempe­vik­tig å få vite mer om år­sa­ken til det­te, sier fun­ge­ren­de bis­kop i Ag­der og Tele­mark, Ben­te Hei­bø Mo­dals­li, og for­tel­ler at det fore­lø­pig ik­ke er gjort forsk­ning som gir sik­re svar på hva som egent­lig lig­ger til grunn for alle ut­mel­din­ge­ne de sis­te åre­ne.

Bis­kop Stein Rei­nert­sen har stu­die­per­mi­sjon, og Kra­ge­rø­pros­ten vi­ka­ri­e­rer.

HOMOFILISAKEN

Fæ­der­lands­ven­nen har sjek­ket tal­le­ne til­ba­ke til 2009. Før Sør­lan­det over­tok, var det Oslo som hvert år be­sat­te ut­mel­dings­tro­nen. Med god mar­gin.

– Hvor­for nett­opp vårt bispe­døm­me nå lig­ger så høyt, skul­le jeg gjer­ne visst mer om, men mye uro rundt spørs­mål om like­kjøn­net vig­sel er an­ta­ke­lig med­vir­ken- de, sier Mo­dals­li.

Der­med an­ty­der bispe­vi­ka­ren det sam­me som både bis­kop Rei­nert­sen og Bjar­ne Svein­all – ny­lig av­gått dom­prost i Kris­tian­sand, tid­li­ge­re har pekt på når ut­mel­dings­tal­le­ne har nådd nye høy­der de sis­te tre åre­ne.

AND­RE GRUNNER

Re­li­gions­so­sio­log og pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, Ida Ma­rie Hø­eg, nevn­te i ja­nu­ar en an­nen teori her i Fædre­lands­ven­nen. Hun sa det tro­lig også kom­mer ut­mel­din­ger «fra dem som er frust­rert over at kir­ken i det hele tatt dis­ku­te­rer et slikt tema, og ik­ke for lengst har åp­net for slikt ek­te­skap.»

Sam­ti­dig for­tal­te Fædre­lands­ven­nen at and­re og mer kon­ser­va­ti­ve kirke­sam­funn ik­ke kun­ne rap­por­te­re om uvanlig man­ge inn­mel­din­ger som et re­sul­tat av med­lems­fluk­ten fra Den nors­ke kir­ke.

– Det er uhel­dig hvis tro­en­de men­nes­ker som mel­der seg ut hos oss, ik­ke fin­ner nye sam­men­hen­ger hvor de kan kjen­ne seg hjem­me, sier Mo­dals­li, og leg­ger til:

– Fel­les­skap er vik­tig for de fles­te som de­ler kris­ten tro.

BIBELBELTET TREKKER OPP

Da Den nors­ke kir­ke i au­gust-2016 lan­ser­te en di­gi­tal løs­ning for med­lems­re­gist­re­ring, mot­tok de sam­me må­ned drøyt 25 000 ut­mel­din­ger – og kun­ne no­te­re 41 024 da året var slutt . Nå i 2017 er ik­ke strøm­men ut kirke­døra like kraf­tig, men når 9 654 sje­ler har vin­ket far­vel til kir­ken førs­te halv­år, pe­ker det­te mot at kun 2016-tal­le­ne over­går årets.

1 374 av ut­mel­din­ge­ne i år er kom­met fra Ag­der og Tele­mark. Hvis kir­ken i res­ten av lan­det nå ble for­latt av like man­ge som her, vil­le 15 500 tak­ket for seg etter seks må­ne­der. Før 2015 var det van­lig at om lag 7 000 tok far­vel med kir­ken – i året.

I til­legg til Ag­der og Tele­mark er det Stav­an­ger, Bjørg­vin og Mø­re som i år opp­le­ver størst øk-

ning i an­tall ut­mel­din­ger i for­hold til «nor­mal-åre­ne». Tra­di­sjo­nelt reg­nes de som de mest kon­ser­va­ti­ve.

FLUKTEN AVTAR

Den enes­te trøst årets ut­mel­dings­sta­ti­stikk kan gi bis­kop Rei­nert­sen og fun­ge­ren­de bis­kop Mo­dals­li er at an­tal­let har av­tatt etter fe­bru­ar, men ni­vå­et er fort­satt høy­ere enn nor­malt.

– Vi må ha re­spekt for at folk som ik­ke vil til­hø­re kir­ken, mel­der seg ut, sier Ben­te Mo­dals­li.

ARKIVFOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Nå røm­mer med­lem­me­ne fra Den nors­ke kir­ke for­te­re i Ag­der og Tele­mark enn noen and­re ste­der i lan­det. Bil­det er av Dom­kir­ken i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.