Skal bli best på mat­svinn

I fjor ved­tok Kris­tian­sand by­sty­re at byen skal bli Nor­ges bes­te på å ik­ke kas­te mat. Nå har de fått støt­te av Miljø­di­rek­to­ra­tet, og blant til­ta­ke­ne som skal set­tes i gang er «goo­die-bags» på res­tau­ran­ter.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

I Kris­tian­sand skal alle res­tau­ran­te­ne få ut­delt po­ser til reste­mat, som skal til­bys til gjes­ter som ik­ke har spist opp ma­ten på tal­ler­ke­nen.

– Det er en vik­tig del i det å re­du­se­re klima­gass­ut­slip­pet. I til­legg hand­ler det om en mer rett­fer­dig for­de­ling av res­sur­ser. Med den ma­ten som kas­tes hvert år på ver­dens­ba­sis, kun­ne vi ha met­tet den sul­ten­de be­folk­nin­gen tre gan­ger, sier Sol­vor Støle­vik, råd­gi­ver i byog sam­funns­en­he­ten i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Hvert år kas­tes over 350.000 tonn mat i Nor­ge. Det an­slås at hver per­son kas­ter 42 kilo i året. Det­te øns­ker Kris­tian­sand kom­mu­ne å gjø­re noe med, og nå har de fått støt­te fra Miljø­di­rek­to­ra­tet.

SKAL REGISTRERE MAT­SVINN

I slut­ten av juni fikk kom­mu­nen, med fle­re sam­ar­beids­part­ne­re, til­delt over 300.000 kro­ner som skal gå til uli­ke til­tak for å hind­re mat­svinn.

– Vi øns­ker blant an­net å sat­se mot sko­ler og barne­ha­ger, for å få inn­mat­svin ni­det pe­da­go­gis­ke opp­leg­get. Til høs­ten skal vi også re­krut­te­re noe vi kal­ler «mat­svinn-fa­mi­li­er», som skal registrere eget mat­svinn i en pe­rio­de og der­et­ter se hva man kan gjø­re for å mins­ke det­te.

Blant pro­sjek­te­ne er også «goo­die-ba­ger» til alle by­ens ser­ve­rings­ste­der, som Klima­al­li­an­sen har ho­ved­an­sva­ret for.

Tan­ken er at alle res­tau­ran­ter i Kris­tian­sand vil få ut­delt po­ser til reste­mat, og skal til­by det­te til gjes­te­ne der­som de ser at det er mat igjen på tal­ler­ke­nen.

– Det­te har fun­gert vel­dig bra i Dan­mark, så nå prø­ver vi det her. Både Næ­rings­for­enin­gen og Kva- dra­tur­for­enin­gen er po­si­ti­ve til til­ta­ket, og når som­mer­se­son­gen er fer­dig skal vi set­te oss ned og spik­re opp­leg­get, for­tel­ler Ar­ne Ot­to Iver­sen, dag­lig leder i Klima­al­li­an­sen. Han fort­set­ter:

– I dag kan folk sy­nes det er flaut å be om å få ta med reste­mat hjem. Det­te skal vi end­re på. Det ale­ne lø­ser ik­ke pro­ble­met med mat­svinn, men hvis fle­re ak­tø­rer på uli­ke felt job­ber sam­men så kan vi få til noe bra.

FINNES HJELPEMIDLER

Støle­vik hå­per be­folk­nin­gen vil være med å sen­ke mat­svin­net.

– Jeg fø­ler at det er en po­si­tiv hold­ning til det å re­du­se­re mat­svinn. Det skjer jo mye na­sjo­nalt også, med fo­kus på dato­mer­king og uli­ke ap­per som skal gjø­re det en­kelt.

En av dis­se ap­pe­ne er «Too good to go», hvor du kan kjø­pe over­flø­dig mat fra ser­ve­rings­ste­der for en bil­lig pen­ge. Fore­lø­pig er det kun Dyre­par­ken ho­tell og Chef Kim­mis som be­nyt­ter seg av ap­pen i Kris­tian­sand, i til­legg til at Cla­rion ho­tel Ernst har vært med tid­li­ge­re.

PO­SI­TIV KJØKKENSJEF

– Det er en bi­drags­yter til å kut­te mat­svin­net vårt. Uan­sett hvor mye ar­beid vi leg­ger i å tref­fe rik­tig og por­sjo­ne­re ut, er det all­tid god mat til overs som dess­ver­re ik­ke kan bru­kes nes­te dag, sier Es­pen Eik­rem, kjøkkensjef ved Dyre­par­ken ho­tell.

Eik­rem for­tel­ler at mot­ta­kel­sen har vært god, og at de uten­for som­mer­se­son­gen til­byr både fro­kost og lunsj via ap­pen.

– Det er gans­ke nytt, og folk er nok litt red­de for at det bare er en reste­fest. Men vi er opp­tatt av at ma­ten skal se de­li­kat ut, og selv­føl­ge­lig være spi­se­lig.

Han opp­ford­rer and­re spise­ste­der til å bli med.

– Så len­ge man har spi­se­lig mat som går i søp­la er det klart det er bed­re å få solgt det.

«GOO­DIE-BAGS»

– Jeg sy­nes det er vel­dig po­si­tivt å inn­føre et slikt til­tak. Et run­gen­de «ja» fra meg! sier To­ve Lan­de når hun får høre om kom­mu­nens pla­ner.

Hun, Ove Rein­hardt­sen og Mo­na Lan­de for­tel­ler at de ofte får til­bud om å ta med ma­ten hjem i ut­lan­det.

– I Nor­ge er det ik­ke like van­lig. Her kan man bli litt flau hvis man spør om det selv. Det hand­ler om å gjø­re det mer van­lig, me­ner de.

Claus Oli­ver Pe­der­sen er salgs­og mar­keds­sjef på Bak­går­den, og leder for ho­tell- og res­tau­rant­ei­er­for­enin­ga. Han er ge­ne­relt po­si­tiv til til­tak for å hind­re mat­svinn.

– Som re­pre­sen­tant for bran­sjen sy­nes jeg det er bra.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

År­lig kas­tes over 350.000 tonn mat i Nor­ge. Det­te vil Kris­tian­sand kom­mu­ne gjø­re noe med.

FOTO: MARGRETHE SAGA

To­ve Lan­de, Mo­na Rein­hardt­sen og Ove Lan­de hå­per det kan bli mer van­lig å ta med seg res­te­ne fra et res­tau­rant­mål­tid hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.