Høy­re på de­fen­si­ven

Blant Høy­res stra­te­ger har bor­ger­lig kaos vært sett på som den størs­te trus­se­len mot ny, bor­ger­lig valg­sei­er. En stør­re fare nå ser ut til å være den fal­len­de opp­slut­nin­gen om Høy­re selv.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Nes­ten helt si­den for­ri­ge stor­tings­valg har strid og uenig­het blant de ik­ke-so­sia­lis­tis­ke par­ti­ene blitt sett på som den størs­te trus­se­len mot Er­nas Sol­bergs sto­re drøm: åtte år ved mak­ten. I for­len­gel­sen av det­te har mye av dis­ku­sjo­nen hand­let om Ven­st­res kamp mot sperre­gren­sen som en vik­tig for­ut­set­ning for at de bor­ger­li­ge par­ti­ene skal kun­ne be­hol­de fler­tal­let ved høs­tens valg.

Men må­lin­ge­ne inn mot som­mer­en ty­der på at Høy­res stra­te­ger bør være vel så be­kym­ret for opp­slut­nin­gen om eget par­ti. Ved inn­gan­gen til valg­kam­pen sli­ter det størs­te re­gje­rings­par­ti­et.

Iføl­ge en over­sikt Vårt Land har inn­hen­tet fra nett­ste­det pol­lof­polls.no lig­ger Høy­re hele ni pro­sent­po­eng un­der den opp­slut­nin­gen par­ti­et had­de for fire år si­den. I juli 2013 sa i gjen­nom­snitt 32 pro­sent at de vil­le gi sin stem­me til Er­na Sol­bergs par­ti. Nå er den til­sva­ren­de opp­slut­nin­gen på 23 pro­sent. Det er nes­ten fire pro­sent­po­eng la­ve­re enn valg­re­sul­ta­tet i 2013.

Den­ne na­sjo­na­le tren­den ga seg også ut­slag i den lo­ka­le me­nings­må­lin­gen vi pre­sen­ter­te i slut­ten av juni. Den vis­te at Høy­re gikk til­ba­ke Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg H) un­der et be­søk Sande­fjord tid­li­ge­re i som­mer. i beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne; i Vest-ag­der med hele fem pro­sent­po­eng. Et slikt valg­re­sul­tat vil­le be­tydd et tapt stor­tings­man­dat i det tra­di­sjo­nelt ster­ke Høy­re-fyl­ket.

Alt det­te be­tyr på in­gen måte at Høy­re al­le­re­de har tapt sla­get. Opp­si­den for par­ti­et er at det sit­ter man­ge po­ten­si­el­le Høy­re-vel­ge­re på det po­li­tis­ke gjer­det. Men Er­na Sol­berg & co har en stor jobb foran seg når de skal for­sø­ke å mo­bi­li­se­re de an­slags­vis 150.000 vel­ger­ne som stem­te Høy­re sist, men ennå ik­ke har be­stemt seg. Par­ti­et har hel­ler ik­ke his­to­ri­en på sin side. Mens ho­ved­mot­stan­der Ap er kjent for et valg­kamp­ma­ski­ne­ri som ofte kla­rer å få tid­li­ge­re vel­ge­re fram til stemme­ur­ne­ne, har Høy­re i tre av de fire sis­te val­ge­ne gått til­ba­ke fra juli til selve valg­da­gen – i gjen­nom­snitt med tre pro­sent­po­eng.

Det gjen­står bare sju uker til vel­ger­ne av­gjør hvem som skal sty­re lan­det de nes­te fire åre­ne. Ti­den kan bli en knapp res­surs for Høy­re.

Høy­re har ik­ke his­to­ri­en på sin side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.