– Egen­kon­troll er vik­tig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Sik­ker­hets­eks­pert Bjar­ne Ro­land i Ro­land Con­sult AS sier alle som ei­er og bru­ker tek­nisk ut­styr har et an­svar for at alt er i or­den.

– Det er ik­ke slik at det to­talt mang­ler kon­troll når det of­fent­li­ge ik­ke er in­ne og kon­trol­le­rer. Det er vik­tig å un­der­stre­ke det pri­va­te an­sva­ret, sier han.

Lov­ver­ket er klart. Både Ar­beids­miljø­lo­ven og Pro­dukt­an­svars­lo­ven på­leg­ger krav til sik­ker­het og tek­nisk kva­li­tet.

Ar­beids­miljø­lo­ven gjel­der for ar­beids­gi­ve­re som sen­der ansatte opp som guid­er i en Via Fer­ra­ta. Pro­dukt­an­svars­lo­ven er en for­len­gel­se av for­bru­ker-lo­ve­ne og re­gu­le­rer er­stat­nings­an­svar hvis et pro­dukt på­fø­rer kjø­pe­ren/bru­ke­ren en ska­de.

– Po­en­get er at tek­nisk ut­styr skal være like mye i or­den selv om det of­fent­li­ge ik­ke etter­ser at så skjer, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.