Inn­mel­dings­re­kord også

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Hvis like man­ge mel­der seg inn i Den nors­ke kir­ke i an­net halv­år som i førs­te, vil Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me over­ta den­ne første­plas­sen også. For målt i for­hold til bispe­døm­mets stør­rel­se, lig­ger det sør­ligs­te bispe­døm­met ak­ku­rat nå kne­pent foran Oslo, men nok­så so­lid foran man­ge av de and­re.

Mens Den nors­ke kir­ke i re­kord­året 2016 måt­te se drøyt 41.000 med­lem­mer gå ut dø­ra, kun­ne de sam­me år øns­ke 3147 nye vel­kom­men – 299 av dem kom fra sør. Det­te var om lag det dob­belte av hva som var van­lig.

Nå etter seks må­ne­der, ty­der de 1399 inn­mel­din­ge­ne på at kir­ken i år ik­ke når 2016-tal­le­ne, men i Ag­der og Tele­mark pe­ker halv­års­tal­le­ne mot ny års­re­kord; nes­ten 400.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.