På­fugl stakk av – har sann­syn­lig­vis fun­net vei­en hjem

På­fug­len som klar­te å sni­ke seg ube­mer­ket ut av en av dø­re­ne til Kris­tian­sand Dyre­park har mest sann­syn­lig tus­let hjem igjen på egen­hånd.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KAMILLA RUDBERG OG KRISTIN OLSEN

– Vi er nes­ten sik­re på at den sav­ne­de på­fug­len har kom­met til­ba­ke til par­ken på egen­hånd, opp­ly­ser dyre­pas­ser Trond Tjoms­land til Fædre­lands­ven­nen.

Dyre­par­ken ble vars­let om den nevn­te på­fug­lens flukt i dag tid­lig, etter at po­li­ti­et had­de fått inn fle­re mel­din­ger om en på­fugl ved E18:

– Den ble sist sett i rund­kjø­rin­gen ved Trav­par­ken, opp­lys­te In­gunn Pe­der­sen, leder for Dyre­av­de­lin­gen i Kris­tian­sand Dyre­park, tid­li­ge­re.

Tjoms­land sier de ik­ke har fått inn noe tips om hvil­ken far­ge det var på røm­lin­gens fjær­pryd, men er li­ke­vel nes­ten sik­ker på at det er rik­tig på­fugl som har re­tur­nert til par­ken.

Kort tid etter at Dyre­par­ken fikk inn mel­ding om på­fugl-ob­ser­va­sjo­nen i rund­kjø­rin­gen, opp­da­get de nem­lig at par­kens hvi­te på­fugl be­fant seg nes­ten på ut­si­den av inn­gangs­par­ti­et.

– Det ser ut som om det var den som had­de tatt seg en tur, sier Tjoms­land.

Ve­te­ri­nær Rolf Ar­ne Øl­berg ut­tal­te tid­li­ge­re i dag at han trod­de på­fug­len selv vil­le fin­ne vei­en hjem.

– Det er jo her den får all ma­ten sin, på­pek­te Øl­berg.

Skul­le du mot for­mod­ning spot­te en litt merk­ver­dig fugl ved E18 i dag, kan det for sik­ker­hets skyld være greit å no­te­re deg fug­lens far­ge.

ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.