800.000

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

SVELER

i året sel­ger Ferje­sel­ska­pet Fjord1. Det gir sto­re inn­tek­ter.

Ar­bei­der­par­ti­ets leder Jo­nas Gahr Stø­re fikk en ta en titt på kjøk­ke­net da han tok fer­ja fra Hal­hjem i Os til Sand­vik­våg i Fitjar i for­bin­del­se med sin valg­kamp­tur­né på Vest­lan­det.

Der fikk han se hvor­dan ferje­mann­ska­pet la­ger sitt vare­mer­ke num­mer én – sve­le.

– På hele flå­ten går det rundt 800.000 sveler i året. Det er 22 av bå­te­ne som har kiosk, for­tel­ler salgs­le­der Ben­te Espe­lid Sø­ren­sen. Med en pris på 30 kro­ner per sve­le kan det gi en om­set­ning på opp mot 24 mil­lio­ner kro­ner i året. Man skul­le kan­skje tro at sve­le­ne la­ges på et in­du­stri­elt stor­kjøk­ken. Men slik er det ik­ke. Rø­ren la­ges om bord, og sve­le­ne til­be­re­des på en stor stek­etak­ke bak kios­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.