Fryk­ter for so­ven­de ter­ror­cel­ler

Selv om byen of­fi­si­elt er «be­fridd» fra IS, lig­ger fort­satt fryk­ten for kali­fa­tets kri­ge­re på lur bak gate­hjør­ne­ne i Mosul.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det var en gang Bil­al fryk­tet han ald­ri vil­le se søs­te­ren sin igjen. Høre var­men i stem­men hen­nes. Mer­ke trygg­he­ten i nær­væ­ret hen­nes.

Bil­al var liv­redd for at hun skul­le dø un­der bombe­reg­net i Mosul, mens han selv be­fant seg i sik­ker­het 86 kilo­me­ter unna i byen Er­bil.

– Hun satt fast in­ne i Mosul, kam­pe­ne var ik­ke langt fra hjem­met hen­nes, så si­tua­sjo­nen var livs­far­lig, sier Bil­al på te­le­fon fra sin føde­by.

BOMBE UTEN­FOR NABOHUSET

Det har gått 11 må­ne­der si­den han flyk­tet ut av den krigs­ram­me­de byen og ble en av de over 800.000 in­ternt for­drev­ne flykt­nin­ge­ne fra Mosul. Kam­pe­ne i byen vil­le ik­ke roe seg – de ble tvert imot mer vold­som­me. Kur­dis­ke pe­sh­mer­ga-styr­ker had­de stor­met byen for å kri­ge mot IS, mens den ira­kis­ke hæ­ren med støt­te fra den ame­ri­kansk­le­de­de in­ter­na­sjo­na­le koa­li­sjo­nen had­de star­tet en of­fen­siv mot byen.

Da det eks­plo­der­te en bombe – som IS iføl­ge Bil­al had­de plas­sert uten­for hu­set til hans krist­ne na­bo­er – fikk 25-årin­gen nok. Han pak­ket sine nød­ven­di­ge ei­en­de­ler og flyk­tet sam­men med ko­nen, søn­nen og for- eld­re­ne sine til Er­bil.

– Cir­ka en halv time etter vi had­de flyk­tet fra lei­lig­he­ten var det en an­nen bombe som spreng­te nær hjem­met vårt, for­tel­ler Bil­al, og un­der­stre­ker fle­re gan­ger hvor hel­di­ge de var som rakk ut i tide.

LYKKERUS

Til Bil­als frust­ra­sjon had­de ik­ke alle i fa­mi­li­en mu­lig­het til å flyk­te. Fle­re av søsk­ne­ne hans var tvun­get til å bli igjen. Selv om han ik­ke kun­ne høre bom­be­ne reg­ne over sin føde­by fra til­flukts­ste­det i Er­bil, viss­te han at søsk­ne­ne hans var fan­get i stor­men. At hans els­ke­de store­søs­ter ik­ke kun­ne slip­pe unna.

– Noen gan­ger mis­tet jeg hå­pet, jeg tenk­te at de ik­ke vil­le over­le­ve.

Der­for var lykke­ru­sen ube­skri­ve­lig da Bil­al etter fle­re må­ne­ders leng­sel kun­ne gi sin store­søs­ter en kjempe­klem da hun tok imot fa­mi­li­en uten­for dø­ren til barn­doms­hjem­met de­res.

– Hun var den førs­te jeg så. Da vi an­kom, om­fav­net hun meg og vi be­gyn­te beg­ge å grå­te, sier han.

– Jeg vend­te til­ba­ke til hjem­met mitt, fa­mi­li­en min, ven­ne­ne mine. Det var det bes­te øye­blik­ket i mitt liv, sier Bil­al.

VEN­TET TO MÅ­NE­DER

9. juli gra­tu­ler­te Iraks stats­mi­nis­ter, Hai-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.