Ny næ­rings­sjef fra nytt­år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KAMILLA RUDBERG CHRISTINA ØSTTVEIT

Geir Askvik Haugum (46) har tak­ket ja til stil­lin­gen som næ­rings­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

32 per­soner søk­te på stil­lin­gen som næ­rings­sjef tid­li­ge­re i år. Haugum har nå fått til­bud om, og tak­ket ja til, stil­lin­gen, skri­ver Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– Jeg gle­der meg vel­dig til å ta fatt på nye, spen­nen­de opp­ga­ver, sier Haugum til Fædre­lands­ven­nen.

Han be­gyn­ner i stil­lin­gen fra nytt­år.

– Vi er strå­len­de for­nøyd med an­set­tel­sen, og vi ble vel­dig for­nøy­de da han tak­ket ja til stil­lin­gen på fre­dag, sier Rag­nar Even­sen, tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

KLAR ENER

Haugum har en va­riert og bred bak­grunn i ar­beids­li­vet. Det er også mye av grun­nen til at han fikk job­ben, for­tel­ler Even­sen.

– Han ut­mer­ket seg i in­ter­vju­run­der. Han var en klar ener in­nen kjenn­skap til Eu-sys­te­met og virke­mid­del­ap­pa­ra­tet gjen­nom sin er­fa­ring fra in­no­va­sjon Nor­ge, både i Nor­ge og i Ki­na. Han har også er­fa­ring fra salg, mar­keds­fø­ring og næ­rings­li­vets be­hov fra sin tid i opp­dretts­næ­rin­gen, In­no­va­sjon Nor­ge og EFTA sier Even­sen.

BRED BAK­GRUNN

Geir Askvik Haugum er født i Trond­heim i 1971 og er ut­dan­net ma­rin­bio­log fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Fra 2014 har Haugum vært an­satt i EFTA (Det euro­pe­is­ke fri­han­dels­for­bund), Fi­nan­ci­al Me­cha­ni­sm Office, i Brüs­sel. Der bor han nå med fa­mi­li­en sin.

Han har i til­legg vært se­nior­råd­gi­ver i In­no­va­sjon Nor­ge fra 2011 til 2013. Haugum var in­ter­na­sjo­nal kon­takt og job­bet mye med pro­sjekteva­lu­e­ring og for­ret­nings­ut­vik­ling in­nen energiog miljø­pro­sjek­ter, aqua­kul­tur, and­re ma­ri­ti­me pro­sjek­ter og grün­der­sel­ska­per.

– LØSNINGSORIENTERT MILJØ

– Jeg har en god bredde­er­fa­ring med å job­be med til­rette­leg­ging for næ­rings­li­vet, både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. Det er noe jeg me­ner jeg kan dra nyt­te av her, sier Haugum til Fædre­lands­ven­nen.

– Mil­jø­et i Kris­tian­sand vir­ker å være løsningsorientert, og jeg ser på det­te som en svært spen­nen­de jobb, leg­ger han til.

Fra 2008 til 2011 var han han­dels­at­ta­che for Nor­ge i Bei­jing og av­de­lings­le­der for In­no­va­sjon Nor­ges kon­tor.

– Det er godt at vi også kan få nord­menn som har job­bet i ut­lan­det hjem igjen, sier Even­sen, og un­der­stre­ker at Hau­gums in­ter­na­sjo­na­le er­fa­ring vil være vik­tig i stil­lin­gen som ny næ­rings­sjef.

FOTO: SVEIN TYBAKKEN, KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE

Geir Askvik Haugum blir kom­mu­nens nye næ­rings­sjef. Her med vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen og tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.