Ka­ri Bø­ges sis­te bok om Vi­vi­an

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORBORG IGLAND

ROMAN Vi­vi­an, fri

Ka­ri Bø­ge Asche­houg å gjø­re det slutt. Men hel­ler ik­ke i dø­den hol­der Vi­vi­an ut tan­ken på å bli sett. Først da hun har pøn­sket ut en me­to­de som gjør hen­ne sik­ker på at hun kan dø uten at noen noen­sin­ne vil fin­ne hen­ne, lar hun tan­ken fare. Den­ne fri­gjø­ren­de tan­ken er sam­ti­dig førs­te steg mot å bli fri gjen­nom å leve. Her­fra – fra det ab­so­lut­te null­punk­tet – byg­ger hun li­vet opp igjen.

Ka­ri Bø­ge er ik­ke blant de al­ler mest kjen­te for­fat­ter­nav­ne­ne i Nor­ge – men hun har skre­vet bø­ker i mer enn fire ti­år, og har ut­gitt både poe­si, bø­ker for barn og ung­dom og ro­ma­ner. I til­legg er hun il­lust­ra­tør og bil­led­kunst­ner. Hun har fått fle­re pri­ser, sær­lig for sin bar­ne- og ung­doms­lit­te­ra­tur.

Om Vi­vi­an en­de­lig blir fri, skjer det ik­ke uten mot­stand. Etter hvert som hand­lin­gen skri­der fram, kre­ver vik­ti­ge per­soner fra Vi­vi­ans for­tid plass i li­vet hen­nes. Ven­nin­nen Lin, som er så av­hen­gig av be­kref­tel­se at hun snap­per Vi­vi­ans kjæ­res­te og su­ger til seg opp­merk­som­he­ten fra Vi­vi­ans ven­ner og be­kjen­te. Eks­kjæ­res­ten Si­mon, som lot seg erob­re, og for­lot hen­ne idet de skul­le gjø­re al­vor av et liv sam­men. En venn. En nabo.

Vi­vi­an gri­per nye sjan­ser, og set­tes fri. Men i nes­te sving re­ver­se­res fø­lel­sen, hun er ik­ke fri li­ke­vel. Rent dra­ma­tur­gisk får vi ik­ke til­freds­stil­lel­sen av å bli tatt med til et kli­maks for så å bli for­løst. Alt skjer uten dia­log, i Vi­vi­ans hode, mye av det i re­tro­spek­tiv og i en til­stand av livs­le­de.

Og selv om Bø­ge fle­re ste­der nær­mer seg ek­sis­ten­si­el­le spørs­mål med ner­ve, skar­pe ob­ser­va­sjo­ner og ori­gi­na­li­tet, blir dess­ver­re boka som hel­het litt stille­stå­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.