Pris­be­løn­net ja­pansk

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VALERIE KUBENS

ROMAN

Kuns­ten å bli glad i seg selv

Yu­ki­ko Mo­toya Pax den sam­me kvin­nens liv. Det­te er på alle må­ter en kvinne­ro­man, ute­luk­ken­de for­talt og opp­levd, gjen­nom en kvin­ne. Og den av­spei­ler at yr­kes­del­ta­gel­sen hos kvin­ner i Ja­pan er den la­ves­te av in­du­stri­lan­de­ne.

Vi mø­ter kvin­nen førs­te gang som 16-åring når hun skal bow­le med et par skole­venn­in­ner. Ka­pit­let er la­det av hvor­dan jen­te­ne tes­ter ut hvor nært, langt og dypt det går an å gå i opp­rik­tig­het, og hvor­dan de job­ber for ik­ke å stø­te, for­nær­me el­ler vek­ke an­støt. Ho­ved­per­sonen er­kjen­ner etter hvert at hun ik­ke li­ker venn­in­ne­ne, og for­fat­ter føl­gen­de skriv til dem:

«Jeg er sik­ker på at det finnes noen bed­re der ute, noen vi ik­ke har møtt ennå. Noen vi kan være sam­men med for­di vi øns­ker det av hele hjer­tet. Der­for bur­de vi ik­ke slå oss til ro, men lete etter den­ne per­sonen til vi fin­ner den.»

Det­te blir bak­grunns­to­nen for res­ten av his­to­rie­ne der ho­ved­per­sonen blir util­freds og mis­til­pas­set med kjæ­res­te og ek­te­fel­le, ven­ner og en ny, po­ten­si­ell kjæ­res­te som li­ke­vel ald­ri blir det. Så ble li­vet slik, at hun ald­ri «fant noen bed­re der ute».

Det­te er førs­te bok av den pris­be­løn­te, ja­pans­ke for­fat­te­ren Yu­ki­ko Mo­toya som er over­satt til norsk. Den er ab­so­lutt les­ver­dig og in­ter­es­sant, selv om hun med for­del kun­ne kor­tet ned på tri­via­li­te­ter hist og her.

Og nå har jeg lært at også ja­pans­ke da­mer sli­ter med å få sine suk­ker­brød til å heve seg. Men hva de ens­li­ge da­me­ne le­ver av, må gu­de­ne vite.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.