Jerv-sup­por­ter­nes spe­si­el­le hyl­lest rør­te Sand­stø

Faedrelandsvennen - - SPORT - RUNE STENSLAND

Den­ne post it-lap­pen ven­tet på bi­len til Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø etter søn­da­gens se­rie­tap.

Lap­pen, med teks­ten «Hei Ar­ne! Jerv-fan­sen els­ker deg tross tap i dag. Vi rei­ser oss igjen etter det­te også! Stå på! Heia Jerv», rør­te Sand­stø så mye at han la et bil­de av den ut på Twit­ter sam­men med or­de­ne «Selv om de har kjørt i 8 ti­mer. Takk så mye, in­spi­re­ren­de og mo­ti­ve­ren­de, Takk!!!»

– Jeg har ik­ke opp­levd en slik gest tid­li­ge­re i min tre­ner­kar­rie­re. Det er ik­ke noen som tar et tap tyng­re enn en fot­ball­tre­ner, og da gjør det godt å se en slik mel­ding, sier Sand­stø til Fædre­lands­ven- nen da­gen etter 1–2-ta­pet borte for 1. di­vi­sjons­kol­le­ga Strøm­men.

Jerv har hatt en tung se­song hit­til, og lig­ger på 13. plass blant 16 lag. Sand­stø er glad for at sup­por­ter­ne og klub­ben for­står at «det svin­ger» i fot­bal­len:

– Jerv har hatt fle­re gode se­son­ger på rad nå, men vi har un­der­pres­tert i år. Li­ke­vel fø­ler jeg at det er god for­stå­el­se i Grim­stad for at noe slikt kan skje. Jeg har ik­ke vært i en klubb tid­li­ge­re som har gitt meg den sam­me fa­mi­lie­fø­lel­sen som jeg har i Jerv. I kjøl­van­net av Bug­ge Pet­ter­sen-saken har det vært en de­batt om hva en sup­por­ter skal være. Sup­por­te­re av Jerv er i hvert fall sup­por­te­re med stor S.

Sand­stø er på ut­gå­en­de kon­trakt som tre­ner, men klub­ben har tid­li­ge­re sig­na­li­sert at de øns­ker å for­len­ge to­års­kon­trak­ten. Det me­ner også leder av Jervs sup­porte­klubb Sva­ber­get, Sind­re Hå­land (23), bør skje.

– Mitt inn­trykk av Ar­ne er at han er en ær­lig og dyk­tig tre­ner, som er flink både fag­lig og mel­lom­men­nes­ke­lig. Selv om det ik­ke har gått så bra sports­lig i år, kun­ne vi ik­ke hatt noen bed­re tre­ner. Jeg hå­per han fort­set­ter, og så får må­let den­ne se­son­gen være å over­le­ve i di­vi­sjo­nen, sier Hå­land.

FOTO: AR­NE SAND­STØ

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø fikk en opp­tur etter 1–2-ta­pet for Strøm­men søn­dag da han så den­ne lap­pen på bi­len sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.