Læ­rer de på gate­sel­ger­kur­set.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - ROALD ANKERSEN

at man må gå rundt grø­ten for å snak­ke med sør­len­din­ger? Jeg vet at de job­ber for et godt for­mål, det er fint. Så jeg be­kla­ger at jeg ik­ke er så en­tu­si­as­tisk når sel­ger­ne stop­per meg tre gan­ger gjen­nom Mar­kens. Pro­ble­met er de vold­somt ka­me­rats­li­ge inn­led­nin­ge­ne; «Hei du! Kom du ak­ku­rat ut fra Narve­sen? Da har vi kjent hver­and­re gans­ke len­ge», var det ab­sur­de spørs­må­let jeg fikk her om da­gen. Beg­ge de­ler var feil, så jeg gikk vi­de­re og tok meg ik­ke tid til den fik­se fort­set­tel­sen han sik­kert had­de inn­øvd. På gate­sel­ger­kur­set VK2 kan de kan­skje lære at selv om vi sør­len­din­ger ik­ke er så di­rek­te, så er vi hel­ler ik­ke så gode på små­prat. Kom til po­en­get; «Vil du gi oss pen­ger, ja el­ler nei?»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.