Rea­ge­rer på skit­ne hel­ler på Tor­vet

En må­ned etter åp­nin­gen, har hel­le­ne på Ned­re Torv fått man­ge flek­ker. – Det er ikke pent, men hel­le­ne vil bli pre­get av bru­ken, sier in­ge­ni­ør­ve­se­net.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

En må­ned etter åp­ning er hel­le­ne på Ned­re Torv ful­le av flek­ker. – Det ikke bur­de se slik ut etter så kort tid, me­ner Høy­res Re­na­te Hæ­ge­land.

21. juni ble gjer­de­ne som steng­te for Ned­re Torv løf­tet bort, og byen kun­ne inn­ta et nytt byrom som har kos­tet om­gi­vel­se­ne og kom­mu­nen dyrt. Men kort tid etter at hel­le­ne var på plass, be­gyn­te Fædre­lands­ven­nen å få mel­din­ger om at hel­le­ne var mis­far­ge­de og styg­ge.

– Jeg er enig i at det ikke er pent, men de vil bli på­vir­ket av bru­ken. Det er vel en del av det å ha et le­ven­de torv, sier pro­duk­sjons­le­der Kris­ti­an Kris­ten­sen i in­ge­ni­ør­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Fra Mar­kens gate og opp mot det nye fon­tene­an­leg­get er det fle­re ste­der stør­re el­ler mind­re par­ti­er med flek­ker og mer­ker. Det­te er et om­rå­de hvor man har ar­ran­ge­men­ter som Som­mer på Tor­vet, og det er også uli­ke mat­bo­der på plass.

REA­GE­RER På MISFARGINGEN

Gruppe­le­der i Kris­tian­sand

Høy­re, Re­na­te Hæ­ge­land, rea­ge­rer på hvor­dan hel­le­ne ser ut.

– Det er helt klart at det ikke bur­de se slik ut etter så kort tid, sier Hæ­ge­land.

På Ned­re Torv er det del­te me­nin­ger om hel­le­ne, som har fått seg en lett dusj i juli-reg­net. Ran­di og Alf Sø­ren­sen er gla­de for å ha fått tor­vet til­ba­ke, men har sett flek­ke­ne.

– Jeg la mer­ket til det på fre­dag, da det var skit­tent etter kon­ser­ten da­gen før. Det er jo leit om det skal bli så fort stygt, sier Ran­di Sø­ren­sen.

Også Gunn Ber­get fra Kongs­berg rea­ge­rer på det hun ser.

– Det ser urent ut, og her i Kris­tian­sand vil man jo gjer­ne ha det pent. Nå vir­ker det skit­tent her, sier Ber­get.

VIL PREGES OVER TID

In­ge­ni­ør­ve­se­net har etter no­en ar­ran­ge­men­ter be­stilt eks­tra fei­ing for å ryd­de opp, men Kris­ten­sen sier det vil kun­ne bli mis­far­ging over tid.

– Uan­sett hva man leg­ger ned som un­der­lag, vil det bli skit­tent over tid. Det skal være dag­lig bruk der med blant an­net torv­hand­le­re, og det er fort gjort at no­en gri­ser. Det vil jo kun­ne bli en del søl av mat, al­ko­hol og rødvin på et slikt om­rå­de, sier Kris­ten­sen.

MØRK STEINTYPE

– Vi valg­te en steintype som er mørk i ut­gangs­punk­tet, slik at flek­ker ikke blir så syn­li­ge. Stan­dard­løs­nin­gen på sli­ke hel­ler er egent­lig ly­se­re. Det er en kjent pro­blem­stil­ling, men nå som un­der­la­get er nytt, leg­ger man godt mer­ke til det, sier Han­ne Katin­ka Hof­gaard, råd­gi­ver i park­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Hof­gaard på­pe­ker at åp­nin­gen av tor­vet kom midt på som­mer­en, og at man der­for ikke har fått på plass nye ru­ti­ner for drif­ten.

– Am­bi­sjo­nen er at vi skal ha et rent og flott by­sen­trum. Nå går vi inn i en drifts­fase og da må vi dis­ku­te­re om vi tren­ger nye ru­ti­ner for bru­ken, sier Hof­gaard.

NYE RU­TI­NER

Det er en dis­ku­sjon gruppe­le­der for Høy­re i Kris­tian­sand Re­na­te Hæ­ge­land hil­ser vel­kom­men.

– Jeg rea­ge­rer på at det så slik ut etter få da­gers bruk. Vi må gå gjen­nom ru­ti­ner for hvil­ken bruk vi til­la­ter på tor­vet. Vi har brukt en del pen­ger på å få tor­vet fint, og det­te vir­ker lite hold­bart, sier Hæ­ge­land.

Hun vil ta det opp med tek­nisk etat etter fe­rien. Hæ­ge­land stil­ler også spørs­mål om hel­le­ne bur­de im­preg­ne­res. Det er en dis­ku­sjon som Hof­gaard også vil ta.

– Når vi kom­mer sam­men etter fe­rien vil vi drøf­te hva som bør gjø­res med hel­le­ne, sier Hof­gaard.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Det har kom­met flek­ker på man­ge hel­ler på Ned­re Torv, kort tid etter at det ble åp­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.