Nå blir dis­se bil­li­ge­re

Jord­bær­pri­se­ne er sti­ve, og se­son­gen på Sørlandet går mot slut­ten. Men bringe­bær­pro­duk­sjo­nen blomst­rer, og pri­se­ne da­ler.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST OG FOTO: KRISTIN OLSEN kristin.olsen@fvn.no

Jord­bær­pri­se­ne er sti­ve, og se­son­gen går mot slut­ten. Men bringe­bær­pro­duk­sjo­nen blomst­rer, og pri­se­ne da­ler.

– Det er litt dyrt. Jeg kom­mer fra Oslo-om­rå­det, og der er det 14–15 kro­ner kur­ven. Men jeg er tross alt på fe­rie, sier Odd Arild Han­sen.

Han be­fin­ner seg på tor­vet, og har nett­opp kjøpt med seg en kurv med jord­bær fra frukt­bo­den. 45 kro­ner måt­te han ut med for det kjø­pet.

Ka­rin Skeie fra Kris­tian­sand fikk også sik­ret seg en jord­bær­kurv på tam­pen av se­son­gen:

– Had­de pri­sen vært det dob­belte, had­de jeg nok ikke kjøpt. Men man kjø­per vel jord­bær nes­ten uan­sett – hvis man har lyst på, sier Skeie.

LITE JORD­BÆR IGJEN

Tid­lig tirs­dag meld­te NTB om at som­mer­ens jord­bær­pri­ser er ven­tet å øke noe den­ne uken. Iføl­ge Land­bruks di­rek­to­ra­tet er det for ti­den «små meng­der jord­bær» på mar­ke­det, noe som fø­rer til at pri­se­ne ikke fal­ler.

– Det er sånn over­alt, vi har ikke noe jord­bær igjen, sier Arild Ber­ge, bær­pro­du­sent i Søg­ne-bær.

Ber­ge opp­ly­ser om at det har vært noe mind­re jord­bær­pro­duk­sjon i år enn det plei­er å være i et gjen­nom­snitts­år, men at jord­bær­se­son­gen på Sørlandet van­lig­vis plei­er å gå mot slut­ten på den­ne ti­den.

Han sel­ger i dis­se da­ger jord­bær for 40 kro­ner kur­ven, mens pri­sen på bringe­bær lig­ger på om­trent 30 kro­ner kur­ven.

– Vi pluk­ker bare no­en få kas­ser, så nå sel­ger vi gjer­ne bringe­bær, sier Ber­ge.

GOD SOM­MER FOR BRINGE­BÆR

Der jord­bær­som­mer­en har vært hel­ler la­ber, øker meng­de­ne på bringe­bær­fron­ten og det er ven­tet en re­duk­sjon i pri­sen.

– Er det mer bringe­bær enn van­lig i år?

– Det er nok­så nor­malt, men det man­ge som sat­ser på bringe­bær i Nor­ge. Li­ke­vel vel­ger folk jord­bær. Folk må bli vant til å spi­se mer bringe­bær, ler Ber­ge.

HALVERTE AVLINGER

Karl Yng­ve Kris­ten­sen fra Tveit jord­bær og bringe­bær mel­der også om en noe over­ras­ken­de kort jord­bær­se­song. Han tar i dis­se da­ger 40 kro­ner kur­ven, og tror and­re pro­du­sen­ter vil heve pri­se­ne yt­ter­li­ge­re. Bringe­bær­pri­se­ne me­ner han der­imot det er grunn til å gle­de seg over:

– Det er en vel­dig god pris å be­ta­le for ny­pluk­ke­de bringe­bær, sier Kris­ten­sen.

Han kom­mer til å sel­ge bringe­bær for en kurv­pris mel­lom 30 og 35 kro­ner av­hen­gig av ut­sik­te­ne frem­over.

– Hvor­dan vil du opp­sum­me­re jord­bær- og bringe­bær­som­mer­en på Sørlandet?

– Over alt mel­der pro­du­sen­ter om hal­vert av­ling, og små bær. Bringe­bæ­re­ne er vel­dig fine, men også her har fle­re pro­du­sen­ter meldt om små og mel­lom­sto­re bær, sier Kris­ten­sen.

Han leg­ger til at bær­pro­duk­sjo­nen er svært værav­hen­gig, både når det gjel­der tem­pe­ra­tur og fuk­tig­het.

HAR OPPFORDRINGEN KLAR

Ber­ge i Søg­ne-bær for­tel­ler også om re­du­ser­te avlinger i jord­bær­som­mer­en 2017:

– Av­lings­vo­lu­met var om­trent 30 pro­sent la­ve­re enn ved et nor­mal­år, mens pri­sen er 30 pro­sent høy­ere, sier Ber­ge.

Når det gjel­der bringe­bær­som­mer­en 2017 har han oppfordringen klar:

– Det er bare å hive seg rundt og kjø­pe bringe­bær, opp­ford­rer Ber­ge en­tu­si­as­tisk.

Den ene blir dy­re­re, den and­re blir bil­li­ge­re frem­over.

Dia­na Sko­kiá (28) sel­ger jord­bær for 45 kro­ner, og bringe­bær for 40 kro­ner på det ny­oppus­se­de tor­vet tirs­dag for­mid­dag.

Odd Arild Han­sen fra Gar­der­moen lar ikke en kurv­pris på 45 kro­ner stop­pe ham fra å spi­se jord­bær på fe­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.