Slut­ter – får 109.000 kr i må­ne­den

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KAMILLA RUDBERG

Inge­bjørg God­ske­sen slut­ter på Stor­tin­get og blir stu­dent. Fram til nytt­år får hun li­ke­vel 109.479 kro­ner i støt­te og lønn fra Stor­tin­get per må­ned.

Inge­bjørg God­ske­sen slut­ter på Stor­tin­get og blir stu­dent. Fram til nytt­år får hun 109.479 kro­ner i støt­te og lønn fra Stor­tin­get per må­ned.

I ok­to­ber er det slutt på hen­nes åtte år lange­stor­tings­kar rier e. Hun har krav på etter­lønn fram til jul. Men for­di hun i til­legg har meldt seg ut av FRP, får hun også til­skudd for å være sitt «eget par­ti». Det­te til­skud­det er på 31.797 kro­ner per må­ned. Et­ter­løn­na er på 77.500 kro­ner per må­ned, skrev Ag­der­pos­ten tirs­dag.

Til­skudd eter ment til å drif­te det å væ­restor­tings re­pre­sen­tant, men God­ske­sen har valgt å søke støt­te selv etter at hun er fer­dig.

REGELVERKET

– Jeg for­hol­der meg til regelverket. Jeg kun­ne ten­ke med en stu­di­e­rei­se til New York. Dess­uten vil jeg tren­ge til­skudd til rei­ser, re­se­arch til ta­ler og mu­li­gens litt en­gelsk over­set­tel­se, sier God­ske­sen til Ag­der­pos­ten.

Hun leg­ger til at til­skud­det fra Stor­tin­get ikke går til hen­ne per­son­lig, men til ut­gif­ter for­bun­det med å være stor­tings­po­li­ti­ker.

– Jeg har kun søkt om støt­te som er ment til å hjel­pe meg med mitt po­li­tis­ke ar­beid. Jeg har ikke søkt om noe mer el­ler mind­re, sier God­ske­sen til Fædre­lands­ven­nen.

– LITT SPE­SI­ELT

Par­la­men­ta­risk leder i Frem­skritts­par­ti­et, Ha­rald Tom Nesvik, sier det­te:

– Vi re­gist­re­rer at regelverket er som det er og for­hol­der oss til det, men det er litt spe­si­elt at God­ske­sen vel­ger å søke støt­te også etter at hun er ute av Stor­tin­get, sier han til Ag­der­pos­ten.

TIL LOKALPOLITIKKEN

Nå sat­ser God­ske­sen å kom­me seg inn i lokalpolitikken igjen i lø­pet av de nes­te to åre­ne. Hjem­byen Aren­dal får der­med po­li­ti­ke­ren til­ba­ke igjen.

– Jeg var lo­kal­po­li­ti­ker i Aren­dal i seks år før jeg be­gyn­te på Stor­tin­get. Det blir mor­somt å kom­me til­ba­ke igjen. Der kom­mer man litt nær­me­re folk, og det er let­te­re å ta sa­ker helt lo­kalt, for­tel­ler hun til Fædre­lands­ven­nen.

ARKIVFOTO: SIV DOLMEN

Inge­bjørg God­ske­sen er ut­meldt fra Frem­skritts­par­ti­et og slut­ter på Stor­tin­get. Hun går li­ke­vel ikke tom­hendt: fram til nytt­år vil hun få 109.000 per må­ned fra Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.