Sik­ter mot OL i Tokyo

Som Usa-stu­dent med op­ti­ma­le tre­nings­vil­kår me­ner Thel­ma Baatz Strand­berg (20) hun kan ut­vik­le seg godt nok sports­lig til å nå Tokyo-ol i 2020.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE STENSLAND rune.stensland@fvn.no

Thel­ma Baatz Strand­berg (20), stu­per

– Det har vært en stor over­gang fra lil­le Kris­tian­sand til å gå på uni­ver­si­tet med 33.000 stu­den­ter, fast­slår Strand­berg.

Mens hun tid­li­ge­re tren­te mye ale­ne med sin tre­ner i Aqua­ra­ma, har hun si­den i fjor høst vært en del av Uni­ver­sity of Iowa Swim­ming and Di­ving Team. Blant lag­venn­i­nen­ne er Cal­li He­ad, som ble num­mer seks i tårn i det pre­sti­sje­tun­ge Ncaa-mes­ter­ska­pet i vår. I mot­set­ning til i Nor­ge, der Strand­berg selv måt­te be­ta­le for noe ut­styr og en­kel­te rei­ser, tren­ger hun som stu­dent i USA ikke be­kym­re seg for øko­no­mi­en.

GODE RAMMEVILKÅR

Hen­nes ful­le idretts­sti­pend dek- ker de drøye 350.000 kro­ne­ne i år­li­ge skole­pen­ger, og i til­legg får hun rundt 10.000 kro­ner i må­ne­den til bo­pel, mat og and­re ut­gif­ter. Stup­ut­styr og al­le rei­ser i klubb­re­gi er gra­tis og alt av tøy vas­kes gra­tis­ho­sen ma­te­rial­for­val­ter. Hjelpe­læ­rer på sko­le­ne r også kost­nads­fri. Tre­nings fa­si­li­te­te­ne ved uni­ver­si­te­tet er op­ti­ma­le, med tørr­brett, skum­grop, turn­hall og egen styrke­tre­ner til dis­po­si­sjon i til­legg til de man­ge stupe­bret­te­ne og - tår­net.

– Jeg var i kon­takt med åtte uni­ver­si­te­ter før jeg lan­det på Iowa. Jeg fø­ler meg pri­vi­le­gert som får stu­de­re på en så vel­dre­vet sko­le, og det uten å måt­te be­ta­le for­di jeg har hev­det meg bra i idrett. Jeg skjøn­ner nok ikke all­tid hvor god jeg er, sier Strand­berg uten fnugg av selv­skryt i stem­men.

Som førsteå rs­stu­dent har mye hand­let om å kom­me inn i nye ru­ti­ner i nytt land. Hun har også måt­tet lære seg ny sats­tek­nikk. Li­ke­vel var det bare et svakt av­slut­nings­stup som for­hind­ret hen­ne fra å bli blant de 16 bes­te som nåd­de semi­fi­na­len i tårnfor­an­man­ge tu­sen til­skuer ei NCAA­mes ter­ska­pet f orde be­ste­uni­ver­si­tets stu­per nei USA. Strand­berg ble num­mer 32 av 44 ut­øve­re, om­trent sam­me plas­se­ring som hen­nes nevn­te lag­venn­in­ne He­ad had­de i sitt førs­te år.

– At hun ble All Ame­ri­can (topp seks) året etter, vi­ser at det er fullt mu­lig å ta gode steg. Jeg har stor tro på at jeg kan ut­vik­le meg så jeg kan nå en Ncaa-fi­na­le, sier Strand­berg.

Fra høs­ten av blir hen­nes tre­nings­mil­jø både stør­re og bed­re, og hun er full av lov­ord om sin tre­ner Todd Wai­kel, som tid­li­ge­re har trent fram Ol-vin­ne­ren Lau­ra Wilkin­son. Hun vant som­mer­le­ke­ne helt til­ba­ke i 2000, og har nå gjort come­back med tan­ke på å nå Tokyo-ol som 42-åring i 2020. Dit vil gjer­ne Strand­berg også kva­li­fi­se­re seg.

– Jeg var gans­ke nær å kva­li­fi­se­re meg til RIO-OL i 2016, og med vans­ke­li­ge­re stup bør Tokyo være mu­lig å nå. Jeg hå­per også å kun­ne vin­ne Em-gull og gjø­re det godt i VM før jeg leg­ger opp, sier Strand­berg.

TRENEREN HAR TROEN

Det sis­te året har hun ikke kon­kur­rert med det nors­ke flag­get på brys­tet, men lands­lags­tre­ner Roy Ter­je Prøis Ny­gaard føl­ger hen- nes po­eng­sum­mer i USA.

– Sam­men med søst­re­ne An­ne Vil­de og Hel­le Tux­en er Thel­ma den som lig­ger best an til å gjø­re de godt i frem­ti­di­ge mes­ter­skap for Nor­ge. En kar som Amund Nor­dal Gis­mer­vik, som i 2012 den sis­te som har stupt for Nor­ge i et OL, del­tok ikke i NCAA i sitt førs­te år som Usa-stu­dent. Bare at Thel­ma klar­te å kva­li­fi­se­re seg der, er sterkt gjort. Hun kan ab­so­lutt inn­fri i en Ol-kva­li­fi­se­ring, un­der­stre­ker Ny­gaard.

ARKIVFOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Kris­tian­san­de­ren Thel­ma Baatz Strand­berg er blant Nor­ges bes­te stu­pe­re, med en rek­ke gull fra NM og nor­disk mes­ter­skap. Hen­nes vans­ke­ligs­te stup fra det ti me­ter høye stupe­tår­net er 3,5 for­lengs sal­to i knekk. Hun er den enes­te kvin­ne­li­ge stu­peren i Nor­ge som ut­fø­rer det­te stu­pet.

FOTO: PRI­VAT

Her er Strand­berg sam­men med sin lag­venn­in­ne Cal­li He­ad, som ble num­mer seks i tårn i NCCA­mes­ter­ska­pet i vår.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Strand­berg er hjem­me i Kris­tian­sand på fe­rie til midt­en av au­gust før re­tur til Uni­ver­sity of Iowa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.