Får li­ke­vel tale­rett i by­sty­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Bar­ne- og ung­doms­rå­det skal li­ke­vel ha tale­rett i Man­dal by­sty­re.

Det skri­ver kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan To­re San­ner i et brev til stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad (KRF).

I juni skrev Fædre­lands­ven­nen at ung­dom­me­ne i den re­vi­der­te kom­mune­lo­ven mis­ter den­ne ret­ten. Den ge­ne­rel­le tale- og for­slags­ret­ten skal for­be­hol­des de folke­valg­te.

I etter­kant av opp­sla­get ba Rop­stad stats­rå­den om en pre­si­se­ring av om det­te kan stem­me. Og San­ner er ty­de­lig: Ung­dom kan fort­satt kun­ne in­vi­te­res til å tale i kom­mune­sty­re­ne.

«Når Man­dal kom­mune­sty­re og and­re kom­mune­sty­rer in­vi­te­rer ung­dom til mø­te­ne og gir dem an­led­ning til å tale i kom­mune­sty­ret, er det­te en prak­sis i sam­svar med kom­mune­lo­ven. Jeg me­ner det er po­si­tivt at kom­mu­ner gir ung­dom en slik mu­lig­het til di­rek­te dia­log med folke­valg­te i sa­ker som er vik­tig for dem», skri­ver San­ner.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Sigrid Ma­ria Romsaas fra Bar­ne- og ung­doms­ut­val­get i Man­dal un­der sis­te by­styre­møte der hun tal­te. Den kan hun fort­set­te med i føl­ge stats­rå­den. Vara­ord­fø­rer Ing­vild We­tr­hus Thor­svik (V) i bak­grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.