Kal­de som­re gir økt tare­vekst

I fle­re år spred­te tare­dø­den seg langs kys­ten og øde­la for li­vet i ha­vet. Men nå er li­vet til­ba­ke og det skyl­des blant an­net at som­re­ne har blitt kal­de­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Suk­kerta­ren er av­gjø­ren­de for hele øko­sys­te­met langs kys­ten. Den pro­du­se­rer sto­re meng­der mat for li­vet i ha­vet og er et vik­tig opp­vekst­om­rå­de for man­ge ar­ter. Blant an­net tors­ken.

Nå vokser tare­sko­gen etter fle­re år med til­bake­gang. De sis­te tal­le­ne er fra 2016 og vi­ser at til- stan­den er den bes­te si­den må­lin­ge­ne av suk­kerta­re star­tet på 90-tal­let. Det skyl­des blant an­net de lave tem­pe­ra­tu­re­ne i ha­vet de sis­te som­re­ne.

– Selv om det er for­stem­men­de for de ba­den­de, så bi­drar det til at det går bed­re for suk­kerta­ren, sier Kjell Mag­ne Nor­der­haug, fors­ker ved Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet.

MILJØKATASTROFE

Når tare­sko­gen dør, blir vekst­vil­kå­re­ne dår­li­ge. Det kan bi­dra til at fisken for­svin­ner. I 2004 var si­tua­sjo­nen så elen­dig at hav­fors­ker Frit­hjof E. Moy ka­rak­te­ri­ser­te si­tua­sjo­nen som en miljøkatastrofe. Da vis­te ana­ly­ser at 80 pro­sent av tare­sko­gen mel­lom Oslo og Lin­des­nes had­de for­svun­net.

– Tenk deg at du kjø­rer fra Oslo til Kris­tian­sand og all skog på vei- en er borte. Slik er det på hav­bun­nen, sa Moy til Fædre­lands­ven­nen.

Men de sis­te åre­ne har det snudd. Det kom­mer fram i en rap­port som Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet og Ni­va står bak.

En vik­tig grunn til at tare­sko­gen igjen blomst­rer, er alt­så de lave tem­pe­ra­tu­re­ne i ha­vet som­re­ne 2015 og 2016

– Tem­pe­ra­tu­ren er vik­tig, selv om den ikke for­kla­rer alt. Det­te er en sam­virk­ning med and­re for­hold. Et an­net for­hold som spil­ler inn, er at det på var­me som­rer dan­ner seg tråd­for­me­de al­ger på hav­bun­nen som hind­rer suk­kerta­ren i å spi­re. Men de nye fun­ne­ne vi­ser at det­te er re­ver­si­belt og at suk­kerta­ren kom­mer til­ba­ke, sier Nor­der­haug.

PRO­DU­SE­RER MAT

Nor­der­haug sam­men­lig­ner suk- kerta­ren med en gjøds­let åker, bare at den pro­du­se­rer mye mer mat. Den gir næ­ring og er leve­sted for man­ge mind­re dyr som igjen blir spist av stør­re kyst­fisk.

– Hvis suk­kerta­ren for­svin­ner, har det sto­re kon­se­kven­ser for øko­sys­te­met. Da for­svin­ner både den sto­re pro­duk­sjo­nen av mat og leve­om­rå­de­ne for fisken.

Fors­ker­ne me­ner at den var­me som­mer­en i 1997 var star­ten på den ster­ke til­bake­gan­gen for suk­kerta­ren. Bil­der fra tid­lig på 2000-tal­let vi­ser hvor­dan ta­ren er helt borte fra hav­bun­nen.

Iføl­ge rap­por­ten Øko­kyst mer­ket man en for­bed­ring al­le­re­de ned i 2015 og en kraf­tig for­bed­ring i fjor. Da­ta­ene for 2017 er ennå ikke ana­ly­sert, men det kal­de van­net kan alt­så ha bi­dratt til at det har blitt enda bed­re vil­kår.

– Men sam­ti­dig er det fort­satt ste­der der til­stan­den er dår­lig, for ek­sem­pel rundt Ri­sør. Og i et leng­re per­spek­tiv vet vi at tem­pe­ra­tu­ren sti­ger.

Havtem­pe­ra­tu­ren har nem­lig ste­get si­den 80-tal­let, selv om det alt­så har vært pe­rio­der med ned­gang.

– Så det at det blir var­me­re i ha­vet, ta­ler ikke til suk­kerta­rens for­del, sier Nor­der­haug.

BINDER CO2

Langs kys­ten i Ag­der er sjø­tem­pe­ra­tu­ren slik at det er i grense­land for om suk­kerta­ren tri­ves. Hvis den for­svin­ner vil det også på­vir­ke hvor mye CO2 ha­vet kan ab­sor­be­re.

– Den binder opp sto­re meng­der CO2, så vi tror at den også har en del å si for klima­regn­ska­pet, sier Nor­der­haug.

FOTO: NI­VA

For 12 år si­den var 80 pro­sent av suk­kerta­ren borte langs kys­ten mel­lom Kris­tian­sand og Oslo. De fryk­tet man at fisk og skall­dyr vil­le for­svin­ne sam­men med tare­sko­gen. Men nå er ta­ren til­ba­ke blant an­net på grunn av at det har vært kaldt i van­net om som­mer­en. Det­te bil­det er fra Kris­tian­sand og er tatt i 2016.

I 2005 skrev Fædre­lands­ven­nen om «Tare­dø­den» som bred­te seg langs kys­ten. Den gang var miljø­vern­mi­nis­te­ren be­kym­ret for li­vet i ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.