Fjer­net me­tall­de­tek­to­rer ved hel­lig høy­de

Is­ra­els­ke sik­ker­hets­styr­ker fjer­net tirs­dag me­tall­de­tek­to­re­ne som for ti da­ger si­den ble satt opp ved inn­gan­gen til Ha­ram al-sha­rif i Jerusalem.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den is­ra­els­ke re­gje­rin­gen be­slut­tet natt til tirs­dag å fjer­ne me­tall­de­tek­to­re­ne og er­stat­te dem med det stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu om­ta­ler som «avan­sert tek­no­lo­gi». Det er an­gi­ve­lig en re­fe­ran­se til ka­me­ra­er som kan av­slø­re skjul­te gjen­stan­der, iføl­ge ny­hets­by­rå­et AP.

Det var tirs­dag fort­satt uvisst om mus­lims­ke re­li­giø­se le­de­re vil god­ta løs­nin­gen. En av dem, Ikre­ma Sab­ri, har bedt mus­li­mer hol­de seg unna inn­til si­tua­sjo­nen er nær­me­re vur­dert. Na­jeh Ba­ki­rat, som leder al-aqsa-mos­ke­en på Ha­ram al-sha­rif, sier til Al Ja­ze­era at det­te ikke er nok for å imøte­kom­me kra­ve­ne til mos­ke­ens til­hen­ge­re.

Li­ke­vel sam­let hundre­vis av pa­le­sti­ne­re seg på Ha­ram al-sha­rif for å fei­re. En per­son send­te opp fyr­ver­ke­ri, noe som før­te til at is­ra­elsk po­li­ti tok i bruk sjokk­gra­na­ter.

JORDAN-KRISE LØST

Av­gjø­rel­sen om å fjer­ne me­tall­de­tek­to­re­ne på plas­sen som også er kjent som Tempelhøyden, ble tatt få timer etter et Jordan lot is­ra­els­ke am­bas­sade­an­sat­te få rei- se hjem til Is­rael. Blant dem var en am­bas­sade­vakt som søn­dag drep­te to jor­da­ne­re etter at den ene, en 17-åring, skal ha an­gre­pet ham med et skru­jern.

Jordan krev­de tid­li­ge­re at vak­ten måt­te bli væ­ren­de i Jordan mens sa­ken ble etter­fors­ket, mens Is­rael fram­holdt at han had­de di­plo­ma­tisk im­mu­ni­tet.

Jordan har over­opp­sy­net med Ha­ram al-sha­rif og har krevd at me­tall­de­tek­to­re­ne på Ha­ram alSha­rif fjer­nes.

NE­TANYAHU KRITISERES

Fle­re is­ra­els­ke kom­men­ta­to­rer har kri­ti­sert Ne­tanyahu for en klø­ne­te hånd­te­rin­gen av kri­sen.

«Ne­tanyahus har­de lek­se den­ne uka: Når det reg­ner i Midt­østen, pø­ser det ned», skri­ver avi­sa Haa­retz i en kom­men­tar tirs­dag.

Me­tall­de­tek­to­re­ne ble mon­tert for halv­an­nen uke si­den etter at to is­ra­els­ke po­liti­folk ble skutt og drept av tre is­ra­els­ke pa­le­sti­ne­re ved høy­den.

Høy­den reg­nes som ett av mus­li­me­nes hel­ligs­te ste­der. De nye sik­ker­hets­til­ta­ke­ne før­te til kraf­ti­ge pro­tes­ter, etter­som høy­den i hen­hold til av­ta­ler er un­der mus­limsk kon­troll.

Mus­lims­ke le­de­re har tol­ket til­ta­ke­ne som en måte å brin­ge høy- den un­der is­ra­elsk kon­troll og re­li­giø­se le­de­re har bedt mus­li­mer hol­de seg unna høy­den inn­til me­tall­de­tek­to­re­ne er fjer­net.

FN ADVARER

FNS spe­sial­ut­sen­ding til Midt­østen me­ner kon­flik­ten kan bli yt­ter­li­ge­re opp­trap­pet der­som det ikke fore­lig­ger no­en løs­ning før fre­dag.

– Det vil bli enda far­li­ge­re på bak­ken der­som vi må gjen­nom nok en fre­dags­bønn uten en løs­ning, sier FNS ut­sen­ding Nickolay Mlade­nov.

Han un­der­stre­ker at kon­flik­ten ikke bare kan få ka­ta­stro­fa­le føl­ger for Ha­ram al-sha­rif og den is­ra­elsk­ok­ku­per­te gam­le­byen i Jerusalem, men også langt ut­over Midt­østen.

Fre­dag kom det til vold­som­me sam­men­støt mel­lom is­ra­els­ke sik­ker­hets­styr­ker og pa­le­sti­ne­re fle­re ste­der i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne. Tre pa­le­sti­ne­re ble skutt og drept og nær­me­re 400 ble så­ret. På kvel­den tok en ung pa­le­sti­ner seg inn i en bo­set­ning på den ok­ku­per­te Vest­bred­den og drep­te tre is­rae­le­re med kniv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.