På­hengs-tek­no­lo­gi inn i olje­næ­rin­gen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Sel­ska­pet er lite og ferskt, fol­ke­ne er­far­ne og ide­en ori­gi­nal. Nå har Speo Pro­ducts AS pøn­sket ut noe som skal gjø­re det enk­le­re, bil­li­ge­re og sik­re­re å pro­du­se­re olje fra mar­gi­na­le felt.

– Pro­duk­tet skal være klart in­nen ut­gan­gen av 2018. In­nen to år skal bu­tik­ken blomst­re! sier Tor Ove Bråt­hen (53) uten å blun­ke.

Ve­te­ra­nen fra Kris­tian­sands tek­no­logi­mil­jø ut­ta­ler seg som ar­bei­den­de styre­le­der i ett år gam­le Speo Pro­ducts AS. Det har ni an­sat­te i Kris­tian­sand Tek­no­logi­park på And­øya og i Stav­an­ger - men­nes­ker med til sam­men 200 års er­fa­ring fra blant an­net Mhwirth og olje­ser­vice­kon­ser­net Ba­ker Hug­hes.

Pro­duk­tet Bråt­hen snak­ker om, er noe som har sur­ret rundt i ho­det hans i fle­re år, etter at han satt og kik­ket på at en på­hengs­mo­tor ble til­tet opp på hek­ken av en båt. For selv om selve til­tin­gen skjer hydr­au­lisk, kom­mer den nød­ven­di­ge kraf­ten via en strøm­ka­bel fra bat­te­ri­et.

EL-KABEL

– Små olje­felt, og re­ser­voa­rer som lig­ger i ut­kant­en av sto­re felt, be­tje­nes tra­di­sjo­nelt av mind­re platt­for­mer hvor den nød­ven­di­ge ener­gi­en kom­mer gjen­nom hydr­au­lis­ke rør, og hvor mye av de tek­nis­ke in­stal­la­sjo­ne­ne står på hav­bun­nen. Det vi gjør, er å flyt­te in­stal­la­sjo­ne­ne opp på selve platt­for­men. Der er de enk­le­re å kom­me til og ikke ut­satt for vann­inn­treng­nings­fare. I til­legg le­ve­rer vi ener­gi per el-kabel. Mens Stat­oil set­ter en gren­se på ti kilo­me­ter for hvor langt hydr­au­lisk ener­gi kan sen­des, er rekke­vid­den for en el-kabel i prak­sis ube­gren­set, og dess­uten

FAKTA Speo Pro­ducts AS

● Dag­lig leder er Bernt Erik­sen, mens Tor Ove Bråt­hen er ar­bei­den­de styre­le­der. Beg­ge er i til­legg ak­sjo­næ­rer.

● And­re ak­sjo­næ­rer, iføl­ge års­regn­ska­pet for 2016, er Jon Bør­re Jen­sen, Roy Ge­org Li­an, Vi­dar Sø­ren­sen (via Darth Vi­dar In­vest AS!), Bjørn Hau­gen Lille­eide, Frank Olav Karl­sen, Alex­an­der Knud­sen Ne­sje, Kje­til Ja­cob­sen, Sven Inge Kår­tveit og Ad­van­ced Con­trol AS (som fle­re står bak).

● Nært be­slek­te­de Speo Tech­no­lo­gy AS ble stif­tet sent i 2015 og hol­der til i sam­me lo­ka­ler i Kris­tian­sand Tek­no­logi­park. Men det er ikke di­rek­te, ei­er­mes­sig for­bin­del­se mel­lom de to sel­ska­pe­ne.

● Tor Ove Bråt­hen er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Speo Tech­no­lo­gy AS.

miljø­mes­sig sik­re­re. Men minst like vik­tig er det at vi har fun­net løs­nin­gen på hva som skal skje der­som ett el­ler an­net ikke er som det skal være. Vårt kon­sept in­ne­bæ­rer at hver enes­te av de nor­malt 80 ven­ti­le­ne på en slik platt­form, ope­re­res av sin egen sty­rings­en­het. Opp­står et fare­sig­nal, luk­kes de auto­ma­tisk, for­kla­rer Tor Ove Bråt­hen. Og vips:

– Enk­le­re, bil­li­ge­re og sik­re­re. Platt­for­men tren­ger ikke be­man­ning. Og energi­ta­pet fra en el-kabel bare er en brøk­del av hva som går tapt i et hydr­au­likk­rør, pos­tu­le­rer kon­troll­sys­tem­ve­te­ra­nen fra Nor­fass og Ori­go So­lu­tions - over­be­vist om at en tra­di­sjo­nelt kon­ser­va­tiv bran­sje vil ta ny­vin­nin­gen i bruk.

IKKE ALE­NE I TROEN

Han og Speo-kol­le­ge­ne er ikke en­som­me i troen.

Ser­vi AS, le­den­de le­ve­ran­dør av hydr­au­likk­ut­styr, har bi­dratt med et lån på drøye 1,7 mil­lio­ner kro­ner som kan om­dan­nes til ak­sje­ka­pi­tal. Ser­vi skal også lage selve det fy­sis­ke pro­duk­tet. Fra UIA del­tar tek­no­lo­gi-de­kan Michael Ry­gaard Han­sen i sty­rings­grup­pen. Og In­no­va­sjon Nor­ge bi­dro først med 600.000 kro­ner i etab­le­rer­til­skudd, se­ne­re med 2,8 mil­lio­ner kro­ner til.

– Vi ni har gått inn med sam­let én mil­lion kro­ner. Man kan jo bli de­pri­mert av til­stan­de­ne i olje­bran­sjen for ti­den, men her har vi sam­let en gjeng som ofte har snak­ket sam­men, og som har pøn­sket ut noe som kan bi­dra til å gjø­re hver­da­gen ly­se­re, frem­hol­der Tor Ove Bråt­hen.

KVÆRNER TUNGT IN­NE

I til­legg til Ser­vi, UIA og In­no­va­sjon Nor­ge, bi­drar Lun­din Nor­ge, Co­no­cop­hil­lips og Kværner med kom­pe­tan­se og fi­nan­sie­ring i Speo Pro­ducts’ ut­vik­lings­ar­beid.

– Kværner er part­ner og vi sat­ser på at sel­ska­pet skal bli vår førs­te kun­de, for­tel­ler Tor Ove Bråt­hen.

De to kon­takt­per­sone­ne i Kværner er ikke til­gjen­ge­li­ge nå i fe­rie­ti­den. På net­tet er imid­ler­tid Kvær­ners kon­sept for ube­man­ne­de brønn­hode­platt­for­mer «Su­bea on a Stick» be­skre­vet. (http://www.kvaer­ner. no/ en/ Pro­ducts/ Subse­aon-a-stick/) Sen­tra­le de­ler av tek­no­lo­gi­en kom­mer fra Speo Pro­ducts.

For­de­le­ne Kværner trek­ker fram, drei­er seg sær­lig om re­du­ser­te in­ves­te­rin­ger og ved­li­ke­holds­kost­na­der. Når platt­for­men tren­ger ser­vice, kan per­so­nell sen­des om bord fra et off­shore­far­tøy via en bølge­hiv­kom­pen­sert bro - «Walk to work» på stamme­språk, og tek­no­lo­gi fra hjer­tet av Sør­lan­dets le­ve­ran­dør­be­drift­mil­jø.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Tor Ove Bråt­hen er ar­bei­den­de styre­le­der i Speo Pro­ducts AS. Han fikk ide­en til et nytt, an­gi­ve­lig kost­nads­be­spa­ren­de olje­ut­vin­nings­kon­sept da han satt og så en på­hengs­mo­tor bli til­tet opp på hek­ken av en båt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.