Sto­re kjønns­for­skjel­ler i yr­kes­fa­ge­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Fle­re sø­ker seg til yr­kes­fag, men fa­ge­ne er fort­satt sterkt pre­get av et tra­di­sjo­nelt kjønns­møns­ter. Kvo­te­ring blir urett­fer­dig, me­ner kunn­skaps­mi­nis­te­ren.

– Yr­kes­fa­ge­ne er blant de mest kjønns­se­gre­ger­te fa­ge­ne, og det er et ved­va­ren­de pro­blem, sier Tor­bjørn Røe Isak­sen til NTB.

Nye tall fra Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet over søk­na­der om skole­plass til vi­dere­gå­en­de sko­le, vi­ser at de tra­di­sjo­nel­le kjønns­rol­le­ne står svært sterkt i yr­kes­fa­ge­ne.

Til ut­dan­nings­pro­gram­met bygg- og an­leggs­tek­nikk er det i 2017 to­talt kun 4, 5 pro­sent kvin­ne­li­ge søkere, og hos elek­tro­fag 5, 4. Tek­nikk og in­du­stri­ell pro­duk­sjon har en noe høy­ere an­del, med 10, 3 pro­sent kvin­ne­li­ge søkere.

Hel­se- og opp­vekst­fag har der­imot en kvinne­an­del på 81, 9 pro­sent søkere. De­sign og hånd­verks­fag føl­ger hakk i hæl, med 81 pro­sent.

NEI TIL KVO­TE­RING

– Vi må fort­set­te å syn­lig­gjø­re utra­di­sjo­nel­le ut­dan­nings­valg for gut­ter og jen­te, sier Røe Isak­sen.

Han me­ner det er vik­tig å vise fram kvin­ne­li­ge rolle­mo­del­ler i ty­pis­ke manns­do­mi­ner­te yr­ker og vice ver­sa. Kvo­te­ring vil han der­imot ikke høre snakk om.

– Vi støt­ter kam­pan­jer i regi av ar­beids­gi­ve­re for å vise fram rolle­mo­del­ler i fa­ge­ne, men vi har ikke satt en kvo­te og vil ikke tvin­ge no­en som vil bli helse­ar­bei­der til å bli bil­me­ka­ni­ker, sier han.

Han me­ner kvo­te­ring til fa­ge­ne blir urett­fer­dig.

– Vi har ikke and­re virke­mid­ler enn å lok­ke ung­dom, vise fram yr­ke­ne og der­med på­vir­ke ung­dom til å vel­ge yr­kes­fag, med mind­re man vil inn­føre ra­di­kal kvo­te­ring. Og det er jeg ikke for, sier han.

MANG­LER FAGARBEIDERE

Tal­le­ne fra Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet vi­ser at det er en økning i an­de­len søkere til yr­kes­fag, som nå er oppe i 49 pro­sent mot 48 pro­sent i 2016.

Størst økning i an­tall søkere har hel­se- og opp­vekst­fag. 400 fle­re har søkt om stu­die­plass ved hel­se- og opp­vekst­fag sam­men­lig­net med i fjor, opp­ly­ser Sti­ne Grims­rud, presse­kon­takt i Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet.

Kunn­skaps­mi­nis­te­ren er for­nøyd med at fle­re har søkt seg til yr­kes­fag i år.

– Det er vel­dig, vel­dig bra at fle­re har valgt yr­kes­fag i år. Det vi­ser at det ufor­tjent dår­li­ge ryk­tet som yr­kes­fag har hatt, er i ferd med å snu, sier han.

Be­ho­vet for ar­beids­kraft in­nen fag­ar­beid er stort. Røe Isak­sen trek­ker spe­si­elt fram tek­no­lo­gis­ke fag, som in­du­stri­ell pro­duk­sjon.

Og selv om fle­re vel­ger en yr­kes­fag­lig ret­ning, er det li­ke­vel er det ikke nok.

– Vi kom­mer til å tren­ge om­trent 100.000 fle­re fagarbeidere enn vi ut­dan­ner nå, både i pri­vat og of­fent­lig sek­tor, sier kunn­skaps­mi­nis­te­ren.

FOTO: NTB SCANPIX

De tra­di­sjo­nel­le kjønns­rol­le­ne står fort­satt svært sterkt i yr­kes­fa­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.