Hydro styr­ket re­sul­ta­te­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Høye alu­mi­ni­ums­pri­ser og guns­tig va­lu­ta bi­dro til å for­bed­re Norsk Hydros re­sul­tat i and­re kvar­tal med 81 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

●● Det un­der­lig­gen­de drifts­re­sul­ta­tet økte med 1,312 mil­li­ar­der fra and­re kvar­tal i fjor til 2,930 mil­li­ar­der i and­re kvar­tal i år.

– For året som hel­het opp­rett­hol­der vi vår for­vent­ning om en vekst på 4–6 pro­sent i etter­spør­se­len etter alu­mi­ni­um i 2017, og for­ven­ter et stort sett ba­lan­sert glo­balt alu­mi­nium­mar­ked, sier kon­sern­sjef Svein Richard Brandtzæg.

Re­sul­ta­tet var li­ke­vel la­ve­re enn ana­ly­ti­ker­ne an­tok. Det var ven­tet at det un­der­lig­gen­de drifts­re­sul­ta­tet vil­le bli 2.996 mil­lio­ner kro­ner, skri­ver Da­gens Næ­rings­liv. Sel­ska­pet har mål om å kut­te kost­na­de­ne med 500 mil­lio­ner kro­ner ved slut­ten av året.

Sel­ska­pets om­set­ning i and­re kvar­tal lig­ger opp mot 24,6 mil­li­ar­der kro­ner. Det er en økning på 21 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor. Re­sul­ta­tet før skatt ble 2,946 mil­li­ar­der mot 1,978 mil­li­ar­der i and­re kvar­tal i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.