En po­li­tikk for frem­ti­den

Faedrelandsvennen - - MENING - MATHIAS BERNANDER, stor­tings­kan­di­dat Vest-ag­der Høy­re

Ar­beids­le­dig­he­ten fal­ler, veks­ten i øko­no­mi­en er på vei opp. Det er kort opp­sum­mert ho­ved­tren­den i norsk øko­no­mi når vi nå run­der juli 2017.

kari Hen­rik­sen for­sø­ker i sitt inn­legg 21.07 å teg­ne et bil­de av det mot­sat­te. For Ar­bei­der­par­ti­ets valg­kamp kun­ne det nok vært en for­del om vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­se var rik­tig, men det er alt­så ikke til­fel­let for Nor­ge ge­ne­relt, ei hel­ler for vår lands­del spe­si­elt.

Sørlandet har vært hardt ram­met av olje­pris­fal­let, og fle­re har vært tvun­get til å fore­ta tøf­fe ned­skjæ­rin­ger. For de som har mis­tet job­ben har det vært en tung tid, det er det in­gen tvil om. Men når det sto­re bil­det teg­nes så ser vi en lands­del og et næ­rings­liv som mø­ter frem­ti­den med op­ti­mis­me. Det var også kon­klu­sjo­nen til sjefs­øko­nom i Sr-bank, Kyr­re Knud­sen, da han pre­sen­ter­te kon­junk­tur­baro­me­ter i for Ag­der, Ro­ga­land og Horda­land.

Næ­rings­li­vet har vist seg som utro­lig ro­bust og om­stil­lings­dyk­tig. Nå gjel­der det bare ikke å glem­me lær­dom­men fra de sis­te to-tre åre­ne. Be­d­ret kon­kur­ranse­kraft må tas med vi­de­re, un­der­stre­ker Kyr­re M. Knud­sen som også sen­der en venn­lig hil­sen til Sol­berg-re­gje­rin­gens fi­nans­po­li­tikk. Den er «godt por­sjo­nert» sto det å lese i Fædre­lands­ven­nen 09. mai.

Med Høy­re og FRP har vi en­de­lig fått en re­gje­ring som ser Sørlandet. Me­cha­tro­nic In­no­va­tion Lab har fått nød­ven­dig støt­te for å set­te fart på off­shore­næ­rin­gens om­stil­ling, og Nye Vei­er skal sør­ge for ny E39 til Stav­an­ger i re­kord­fart for å nev­ne noe. Vi må sør­ge for at det fort­set­ter også etter val­get i høst. Det sis­te næ­rings­li­vet på Sørlandet tren­ger nå er Ar­bei­der­par­ti­ets skatte­reg­ning på 15 mil­li­ar­der.

Hen­rik­sen an­gri­per som van­lig re­gje­rin­gen for å gi skatte­let­te til de ri­kes­te. Hun bur­de kan­skje nevnt at ver­di­ene til Nor­ges 400 ri­kes­te fak­tisk økte mar­gi­nalt mer un­der den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen enn un­der den­ne re­gje­rin­gen? Sam­ti­dig er ikke vi i Høy­re red­de for å være ty- de­lig på at det er galt med en skatte­po­li­tikk som gjør det mer guns­tig med uten­landsk ei­er­skap enn norsk. Skatte­ni­vå­et skal frem­me vekst og in­ves­te­rin­ger slik at nye ver­di­er ska­pes. Det hand­ler om å føre en po­li­tikk for frem­ti­den. En po­li­tikk for frem­ti­den er også grun­nen til at re­gje­rin­gen har satt i gang om­fat­ten­de re­for­mer for å for­nye, for­enk­le og for­bed­re of­fent­lig sek­tor. Ar­bei­der­par­ti­ets svar har vært kri­tikk for kri­tik­kens skyld, og et var­sel om at det mes­te skal re­ver­se­res.

Til slutt teg­ner Hen­rik­sen et skremme­bil­de om mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser. Bak­grun­nen for end­rin­ge­ne re­gje­rin­gen har gjen­nom­ført er at det er man­ge der ute som står på hver enes­te dag i håp om å få en fot inn i ar­beids­li­vet, spe­si­elt blant unge og inn­vand­re­re. Ved å myk­ne opp regelverket for mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser så vil vi gi de den sjan­sen de tren­ger for å vise seg frem, sam­ti­dig som vi er ty­de­lig på at fas­te an­set­tel­ser fort­satt skal være ho­ved­re­ge­len i norsk ar­beids­liv. Tal­le­ne vi­ser at det knapt har vært no­en økning i mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser etter end­rin­ge­ne. Kon­se­kven­se­ne for ar­beids­li­vet ge­ne­relt har med and­re ord vært mi­ni­ma­le, men for 19-årin­gen som har søkt jobb etter jobb uten hell kan mu­lig­he­ten for en mid­ler­ti­dig stil­ling ha vært nøk­ke­len som åp­net opp for et liv inn i ar­beids­li­vet.

Det er med and­re ord man­ge grun­ner til å se lyst på frem­ti­den for både Nor­ge og Sørlandet. Selv ble jeg pap­pa for førs­te gang i fjor, og ald­ri har be­tyd­nin­gen av en po­li­tikk for frem­ti­den føl­tes vik­ti­ge­re enn den gjør ak­ku­rat nå. Der­for er jeg glad for at re­gje­rin­gen leg­ger opp til en po­li­tikk som sik­rer vekst, ska­per ver­di­er og gir mu­lig­he­ter for al­le, også for kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner.

Det sis­te Nor­ge tren­ger nå er en Ap-re­gje­ring der Jo­nas Gahr Stø­re har satt gi­ret i re­vers. Det vi tren­ger er fire nye år med frem­tids­tro og vekst med Er­na Sol­berg bak rat­tet. Da ska­per vi po­li­tikk for frem­ti­den.

❞ Det sis­te Nor­ge tren­ger nå er en Ap-re­gje­ring der Jo­nas Gahr Stø­re har satt gi­ret i re­vers.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Me­cha­tro­nic In­no­va­tion Lab har fått nød­ven­dig støt­te for å set­te fart på off­shore­næ­rin­gens om­stil­ling, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.