fakta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Sommer­åpne mu­se­er i Kris­tian­sand Ag­der na­tur­mu­se­um og bo­ta­nis­ke hage

Ka­non­mu­se­et

Ver­dens nest størs­te ka­non noen­sin­ne mon­tert på land, fin­ner du rett vest for byen. An­leg­get ble byg­get av tys­ker­ne un­der and­re ver­dens­krig, og har vært åpent for pub­li­kum si­den 1993. I som­mer kan man få seg en kjøre­tur med den res­tau­rer­te am­mu­ni­sjons­ba­nen, i til­legg til å se en ut­stil­ling med bil­der fra byg­gin­gen av kyst­for­tet.

Hest­man­den

D/S Hest­man­den er det enes­te gjen­væ­ren­de han­dels­ski­pet som seil­te un­der beg­ge ver­dens­kri­ge­ne. I som­mer er det fly­ten­de mu­se­et åpent for pub­li­kum på Bre­dals­hol­men, før tu­ren går øst­over til Aren­dal­s­uka. Ut­stil­lin­gen om bord tar for seg ski­pets his­to­rie, res­tau­re­rin­gen og skjeb­ne­ne til de nors­ke krigs­sei­ler­ne.

Ar­ki­vet

I som­mer har Ar­ki­vet to mid­ler­ti­di­ge ut­stil­lin­ger om for­budt kunst og lit­te­ra­tur un­der and­re ver­dens­krig, i til­legg til sin fas­te ut­stil­ling. Ar­ki­vet skal etter pla­nen åpne dø­re­ne til nytt mu­se­ums­bygg i fe­bru­ar nes­te år. I mel­lom­tida har de åpent hver dag med unn­tak av lør­dag, og om­vis­ning al­le åp­nings­da­ger.

På et av Nor­ges elds­te mu­se­er kan du blant an­net gla­ne på den fas­te ut­stil­lin­gen, vand­re rundt i bo­ta­nis­ke hage og se om hø­ne­ne er in­ter­es­ser­te i kon­takt. Tema­ut­stil­lin­gen i som­mer har fått nav­net Krav­len­de Kryp, og de som øns­ker, kan hol­de en vaske­ekte ta­ran­tell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.