Gud og vi­ten­skap

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SERIGSTAD DAHLE,

– Kan jeg tro både på Gud og vi­ten­skap? Spørs­må­let opp­le­ves ut­ford­ren­de både for unge og eld­re. For hvor ofte set­tes ikke Gud og vi­ten­skap opp mot hver­and­re i of­fent­lig de­batt og i per­son­li­ge sam­ta­ler? Når te­ma­tik­ken «Fin­nes Gud?» tas opp i den ny­lig ut­git­te boka Grill en kris­ten, hø­rer det­te spørs­må­let utvil­somt med.

Langt mind­re enn i boka, kan det her gis ut­tøm­men­de svar. Men jeg sva­rer med fri­mo­dig­het ja på spørs­må­let, og in­vi­te­rer til en kort re­flek­sjon. I spørs­må­let hø­rer vi to ting. For det før- ste: Både i for­hold til Gud og til vi­ten­skap må tro - for­stått som til­lit - være med. Alt vi­ten­ska­pe­lig ar­beid for­ut­set­ter alt­så tro! Uten til­lit til ma­te­ria­le og me­to­de, kom­mer en in­gen vei.

For det and­re: Det kan hø­res ut som om det er mu­lig for vi­ten­ska­pen å ute­luk­ke Gud. Men når vi­ten­ska­pen for­kla­rer hvor­dan verden fun­ge­rer, så ute­luk­ker ikke det en ska­per av dis­se funk­sjo­ne­ne.

Det er alt­så in­gen mot­set­ning mel­lom å ha til­lit til vi­ten­skap og sam­ti­dig tro at det fin­nes en Ska­per. Tvert imot: det gir best me­ning, noe også en ate­is­tisk fi­lo­sof som An­tony Flew (d. 2010) opp­da­get. Som man­ge and­re end­ret han stå­sted, og skrev boka «The­re is a God».

Driv­kraf­ten for man­ge av den mo­der­ne vi­ten­ska­pens grunn­leg­ge­re var da også «å ten­ke Guds tan­ker etter ham». Kun

Gud er verd vår dy­pes­te til­lit!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.