Nyt hogg­or­men –men på av­stand

Slan­ge-en­tu­si­as­ten Tor­geir Ber­ge me­ner man skal nyte sy­net av hogg­or­men om man skul­le være hel­dig å møte den, men pre­si­se­rer at det skal gjø­res på av­stand.

Faedrelandsvennen - - TEMA - NTB

–Det er bare å nyte sy­net. De kla­rer uan­sett ikke å hog­ge len­ger enn rundt 15 centi­me­ter, sier hogg­orm­eks­per­ten. De fles­te for­bin­der nok Nor­ges enes­te gift­slan­ge med fare, men Ber­ge be­teg­ner den som et fa­sci­ne­ren­de dyr.

Han for­kla­rer at det kan være stør­re ri­si­ko for å bli bitt på var­me da­ger, for­di or­men da er mer ak­tiv og trek­ker inni ve­ge­ta­sjo­nen. Der­med ka­nen in­tet­anen­de tur­gåer være så uhel­dig å tråk­ke på den ka­rak­te­ris­tis­ke sikk­sakk­mønst­re de slan­gen.

– Når det er kjø­li­ge­re, lig­ger den gjer­ne fram­me og so­ler seg, da er den enk­le­re å se, for­tel­ler eks­per­ten. Stein­urer, åker­kan­ter og and­re ste­der med mye sol er ste­der slan­gen gjer­ne sø­ker seg til.

163 TILFELLER

Gift in­for­ma­sjo­nen, som kan bi­stå med in­for­ma­sjon o malt fra flue­sopp til kje­mi­ka­lie­for­gift­nin­ger, har mot­tatt mel­ding om 163 tilfeller der folk er blitt bitt, el­ler tror de er blitt bitt, av hogg­orm så langt i år. Det­te er el­le­ve fær­re tilfeller enn på sam­me tid i fjor.

– Det er et gans­ke stan­dard hogg­or­mår. Vi har litt fær­re til­fel­le­renn ifjor, sier av­de­lings­di­rek­tør Ma­ri T oste ru­di Gift in­for­ma­sjo­nen ved folke­helse­in­sti­tut­tet til NTB.

De om­ta­ler til­fel­le­ne som «akut­te eks­po­ne­rin­ger» for­di folk no­en gan­ger er usik­re på om de er bitt:

– Det kan være at man har vært ute og gått i bringe­bær­kratt el­ler ulendt ter­reng og plut­se­lig får vondt, og så ser to mer­ker i pas­se av­stand, sier Tos­te­rud. Bit­tet se­es ofte som to små prik­ker med tre til ni milli­me­ters av­stand.

Imid­ler­tid er Gift in­for­ma­sjo­nens tall in­gen na­sjo­nal­sta­ti­stikk, men tilfeller der de er blitt kon­tak­tet. Det er dess­uten en mu­lig­het for at fle­re av hen­ven­del­se­ne om­hand­ler sam­me pa­si­ent.

De har ikke data over hvor i lan­det flest tilfeller skjer. Hogg­or­men flyt­ter mye på seg, og kan fin­nes de fles­te plas­ser, imid­ler­tid be­ve­ger den seg sjel­den nord for Bodø.

– Men i Sve­ri­ge og Fin­land fin­ner man den len­ger

nord enn det, opp­ly­ser Ber­ge. TOPPÅR I FJOR

2016 be­teg­nes som et toppår for hogg­orm­til­fel­ler, sier Gift in­for­ma­sjo­nen. Da b le­det to­talt re­gist­rert hele 301 tilfeller. Året før ble det meldt om 262 tilfeller, i 2014 om 314 og 196 i 2013.

Blir man bitt, må man ikke nød­ven­dig­vis til lege. Men for barn, eld­re, per­soner med ge­ne­rell dår­lig all­menn­til­stand og per­soners om bru­ker no­en ty­per blod­trykk­s­me­di­si­ner, er det nød­ven­dig å kon­tak­te lege.

30 pro­sent av hogg­orm­bit­te­ne er dess­uten så­kal­te tørr­bitt, der or­men ikke sprøy­ter inn gift.

– Hogg­or­men an­gri­per ald­ri upro­vo­sert og vil helst unn­gå men­nes­ker. Den vil jo ikke slø­se med gift som den skal bru­ke til å for­sva­re seg, for­kla­rer slange­en­tu­si­as­ten.

Selv er Ber­ge blitt bitt tre gan­ger.

– Og det var min egen skyld hver gang.

Han sier at hån­den hans hov­net opp og at han var senge­lig­gen­de i en ukes tid med smer­ter.

– Sis­te gan­gen fikk jeg til og med mot­gift. Den kos­ter noe sånt som 30.000 kro­ner, tror jeg, sier Ber­ger.

Hogg­or­men, som Nor­ges enes­te gif­ti­ge slan­ge, vek­ker nok både skrekk og in­ter­es­se- og man­ge

un­der­li­ge his­to­ri­er. ORM På MENYEN

I mars 1990 ble kryp­dy­ret fjer­net fra menyen på Hum­mel­fjell tu­rist­ho­tell i Os i Øs­ter­da­len. Der var slan­gen i en år­rek­ke var ser­vert frityr­kokt til dris­ti­ge kun­der. Me­ny­inn­skrenk­nin­gen kom etter på­min­nel­se fra Norsk Zoo­lo­gisk for­ening om at hogg­or­men er fre­det. Da­væ­ren­de di­rek­tør var på det tids­punk­tet ikke sik­ker på hva han skul­le gjø­re med hogg­or­me­ne han had­de i fry­se­ren.

I juli 2013 våk­net en ten­årings­gutt i Kvam i Horda­land av rasle­ly­der på natt­bor­det. Det kom av en hogg­orm som had­de tatt seg opp ved si­den av sen­gen. 17-årin­gen fan­get like godt den 15 centi­me­ter lan­ge or­men i et nor­ges­glass, som han vis­te for­eld­re­ne nes­te mor­gen.

Må­ne­den etter ble ikke mind­re enn sju sol­da­ter på Hei­stad­moen mi­li­tær­leir uten­for Kongs­berg bitt av hogg­orm. En av dem, en uhel­dig re­krutt, ble bitt to gan­ger på like man­ge da­ger.

Og opp­fat­nin­gen av hva som er kjæle­dyr, kan være så mangt. I ja­nu­ar 2016 ble en 29 år gam­mel kvin­ne dømt til å be­ta­le 10.000 kro­ner i bot for å ha tolv hogg­or­mer hjem­me i bo­li­gen sin i Trond­heim.

FOTO: NTB SCANPIX

I år har det vært 151 tilfeller av akutt eks­po­ne­ring for hogg­orm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.