Har byg­get kunst­gress­ba­ner for en halv mil­li­ard

Få ste­der i lan­det har det blitt byg­get fle­re kunst­gress­ba­ner de sis­te ti åre­ne enn i Ag­der.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Ag­der Fot­ball­krest var tid­lig ute med å sat­se på nye kunst­gress­ba­ner. Det er i 2017 to­talt 118 kunst­gress­ba­ner (11’er og 7’er) i Ag­der, noe som gjør at de kun lig­ger bak de fire sto­re kret­se­ne i Nor­ge (Oslo, Rogaland, Horda­land og Trond­heim).

I til­legg til det­te har Ag­der 77 balløk­ker (kun slått av Oslo: 103) og 196 ball­bin­ger (kun slått av Rogaland: 266 og Horda­land: 262).

– Ag­der har langt fær­re folk i de­res krets i for­hold til de fire sto­re, noe som gjør dem blant de al­ler bes­te i klas­sen, skry­ter an­leggs­kon­su­lent ved NFF Re­gion Sør, Jon As­gaut Fle­sjå.

– De er spe­si­elt gode på balløk­ker og ball­bin­ger, noe som jeg sy­nes er vel­dig po­si­tivt for nær­mil­jø­ene. Det gir et godt til­bud til de unge, leg­ger han til.

HALV MIL­LI­ARD KRO­NER

Det er langt i fra bil­lig å byg­ge kunst­gress­ba­ner, og hver in­di­vi­du­ell bane har vel­dig uli­ke for­ut­set­nin­ger. Når man be­reg­ner pris må man ta hensyn til for­hold som be­lig­gen­het og un­der­lag. Et nytt bygge­pro­sjekt med et vans­ke­lig un­der­lag blir na­tur­lig­vis dy­re­re.

Iføl­ge Fle­sjå er gjen­nom­snitt­lig pris på en 11’er-bane 7 mil­lio­ner kro­ner, mens snit­tet­pri­sen for 7’er-ba­ner lig­ger på 2 mil­lio- ner kro­ner. Hvis man mul­ti­pli­se­rer dis­se tal­le­ne med an­tall kunst­gress­ba­ner bygd de sis­te ti åre­ne blir pri­sen på ca. 350 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er vans­ke­lig å si en nøy­ak­tig pris. Det er man­ge ba­ner som går over gjen­nom­snitts­kost­na­den på grunn av uli­ke for­hold. Men hvis man i til­legg leg­ger til al­le balløk­ke­ne og ball­bin­ge­ne, vil kost­na­de­ne de sis­te ti åre­ne nær­me seg 500 mil­lio­ner, for­kla­rer han.

– Må BLI BED­RE På VED­LI­KE­HOLD

Selv om det har kom­met man­ge nye kunst­gress­ba­ner i Ag­der de se­nes­te åre­ne, er det også fle­re gam­le og slit­te ba­ner som det må leg­ges nytt dek­ke på.

– Det er fle­re ba­ner som tren­ger oppus­sing. Et ek­sem­pel i Kris­tian­sand er Mode­na­ba­nen på Flek­ker­øy. Al­le kan bli bed­re på ved­li­ke­hold av ba­ner, sier Fle­sjå.

Han for­tel­ler at det hol­des ved­li­ke­holds­kurs for å opp­ly­se hvor­dan de bane­an­svar­li­ge kan hol­de dek­ket i stand.

– For det førs­te så må man ha rik­tig meng­de gra­nu­lat i kunst­gres­set. På kamp­are­na­er må man slod­de ba­nen minst en gang i uken, for å få rik­tig spred­ning av gra­nu­lat, slik at det ikke pak­ker seg sam­men. Det­te er en li­ten jobb, som hjel­per vel­dig mye på kunst­gres­set, for­kla­rer Fle­sjå.

ARKIVFOTO: FRO­DE LINDBLOM

Tid­li­ge­re le­der i Øvre­bø IL, Øystein Dran­ge (stå­en­de bak), var med på dug­nads­ar­bei­det da idretts­la­get fikk sin førs­te kunst­gress­bane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.