Res­tau­rant­gjes­te­nes fa­vo­ritt

Ak­ku­rat nå sco­rer Mot­her In­dia i Mar­kens høy­est blant by­ens res­tau­ran­ter på Tripadvisor – gjes­te­nes egen «folke­dom­stol».

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD le­na.fidjestad@fvn.no

Sa­ri­ta Se­hj­pal, Mot­her In­dia-ei­er

Ei­er av Mot­her In­dia, Sa­ri­ta Se­hj­pal, sier det be­tyr mye for res­tau­ran­ten og de­res an­sat­te å top­pe lis­ta:

– Det er stor mo­ti­va­sjon for oss i bran­sjen. Inn­ad i res­tau­ran­ten blir vi mo­ti­vert til å le­ve­re enda bed­re. Vi er vel­dig yd­my­ke for til­bake­mel­din­ger. Det lig­ger hardt ar­beid bak, sier

Med­ei­er og dag­lig le­der på Hånd­ver­ke­ren, Erik Wik­støl, sier det­te om sitt for­hold til Tri­p­ad­vi­sors «dom»:

– Vi mer­ker de­fi­ni­tivt økt opp­merk­som­het fra gjes­ter grun­net ran­ge­rin­gen. Vi når ut til tu­ris­ter, be­sø­ken­de og gjes­ter som kan­skje ennå ikke har hørt om oss – el­ler prøvd ma­ten vår. Når til­bake­mel­din­ge­ne kom­mer di­rek­te fra and­re gjes­ter, så er det i til­legg let­te­re å sto­le på at det­te er kva­li­tet som må prø­ves, sva­rer med­ei­er og dag­lig le­der i Hånd­ver­ke­ren, Erik Wik­støl.

SVA­RER AL­LE

Han for­tel­ler at res­tau­ran­ten gjor­de et sprang fra 7. til 2. plass på lis­ten etter at de hen­tet sin spanske kull­grill fra Spa­nia i fjor høst. Per­son­lig er han in­ne på nett­ste­det og sva­rer hver en­kelt gjest som leg­ger igjen en kom­men­tar.

– Stra­te­gi­en er først og fremst å være dyk­ti­ge på mat, ser­vice, atmo­sfæ­re, til­bud og opp­le­vel­ser for våre gjes­ter. Da kom­mer også de gode an­mel­del­se­ne og plas­se­rin­gen på Tripadvisor. Når gjes­ter gjør et be­visst valg om å be­sø­ke ak­ku­rat oss i mang­fol­det av by­ens res­tau­ran­ter, og i til­legg tar seg tid til en ær­lig til­bake­mel­ding rundt be­sø­ket – så skul­le det bare mang­le med et per­son­lig svar til hver en­kelt, sier Wik­støl.

FLE­RE FAKTORER

På nett­ste­det Tripadvisor er det gjes­te­ne selv som vur­de­rer res­tau­ran­ter de har spist ved. Ut fra de­res me­nin­ger har nett­ste­det la­get en lis­te som vi­ser de bes­te spise­plas­se­ne i byen.

For en­kel­te kan ran­ge­ring s sys­te­met til Tri­p­ad­vis or vir­ke noe for­vir­ren­de. Media re­la­tions ma­na­ger iT ri p ad­vis or UK, Hay­ley Cole­man, for­kla­rer ran­king­sys­te­met slik over­for Fædre­lands­ven­nen:

–Ran­ge­rin­gen tar hensyn til til­bake­mel­din­ge­ne s kva­li­tet, kvan­ti­tet og hvor ny­lig de ble av­gitt. Si­den vår ran­king-al­go­rit­me er in­tern, kan vi ikke av­slø­re de­tal­jer. Men for ek­sem­pel hvis en res­tau­rant lig­ger len­ger opp på lis­ta enn en med høy­ere to­tal po­eng­sum, kan det skyl­des fle­re faktorer – for ek­sem­pel om det ny­lig har blitt lagt inn nye til­bake­mel­din­ger, for­tel­ler Cole­man.

Ved ran­ge­ring av res­tau­ran­ten vel­ger man mel­lom yp­per­lig, svært bra, gjen­nom­snitt, dår­lig el­ler for­fer­de­lig. Maks sco­re res­tau­ran­ten kan få er 5 po­eng.

NB: Gastro­pu­ben Malt & Mat er i over­sik­ten ran­gert som num­mer 4 på nett­si­den, men er ikke in­klu­dert i vår over­sikt et­ter­som de har stengt for oppus­sing med pla­ner om noe nytt.

4. SAIGON NAM NAM Saigon lig­ger på fjerde­plass, med 4,5 po­eng i ka­rak­ter­sco­re etter 88 an­mel­del­ser. «God take­away-mat», «ri­me­li­ge pri­ser» og «Su­per ser­vice», skri­ver noen av gjes­te­ne. And­re på­pe­ker at lo­ka­let er noe «be­skje­dent», og at ma­ten har lite smak.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Sa­ri­ta Se­hj­pal og Mot­her In­dia­grün­der Sudesh Shar­ma i res­tau­rant­lo­ka­le­ne til Mot­her In­dia – som tro­ner lis­ta til Tripadvisor. 1. MOT­HER IN­DIA Den in­dis­ke res­tau­ran­ten er ty­de­lig­vis en fa­vo­ritt blant by­ens spise­gjes­ter, med 4,5 po­eng etter 561 an­mel­del­ser. Res­tau­ran­ten har også ny­lig høs­tet in­ter­na­sjo­nal om­ta­le. «Fan­tas­tisk opp­le­vel­se!», «Nor­ges bes­te in­dis­ke mat» og «Yp­per­lig ser­vice» er noen av lov­or­de­ne i kom­men­ta­re­ne. Kri­ti­ker­ne på­pe­ker at det er i over­kant in­timt og sti­ve pri­ser.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

3. SJØHUSET RES­TAU­RANT Res­tau­ran­ten har en sco­re på 4 po­eng, ut fra 276 an­mel­del­ser. «Fan­tas­tis­ke om­gi­vel­ser», «Dei­lig og va­riert sjø­mat» og «Yp­per­lig ser­vice» kom­men­te­rer for­nøy­de be­sø­ken­de. And­re er litt ueni­ge i sist­nevn­te ut­sagn, og kri­ti­se­rer treg og umo­ti­vert ser­vice.

FOTO: MAG­NUS NØDLAND SKOGEDAL

2. HÅND­VER­KE­REN RES­TAU­RANT & PUB Hånd­ver­ke­ren har 4,5 po­eng, av 195 an­mel­del­ser. «Hyg­ge­lig be­tje­ning og en god mat­opp­le­vel­se», «Man­ge ak­ti­vi­te­ter», «Fine lo­ka­ler» og «Godt ut­valg av øl», skri­ver gjes­te­ne. Kri­ti­ker­ne skri­ver at an­sat­te tid­vis kan være fra­væ­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.