Asyl­sø­ke­re får bli i Kris­tian­sand

Fle­re asyl­sø­ke­re med barn i skole­al­der får bli væ­ren­de i Kris­tian­sand på tross av at det stat­li­ge asyl­mot­ta­ket i Kris­tian­sand skal av­vik­les.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND IVER­SEN SKARSHOLT erlend.iver­sen.skarsholt@fvn.no

Be­slut­nin­gen om å leg­ge ned det stat­li­ge asyl­mot­ta­ket i Kris­tian­sand skap­te sto­re pro­tes­ter. Nå får fle­re asyl­sø­ke­re med barn i skole­al­der li­ke­vel bli.

– Noen av fa­mi­lie­ne med barn i skole­al­der skal inn­på en al­ter­na­tiv­mot­taks plas­se­ring. Men av­ta­len med mot­ta­ket skal av­vik­les som plan­lagt, og de fles­te flyt­ter vekk, for­kla­rer Tor­mod Sta­ve­nes, re­gion­di­rek­tør for Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet i sør.

Iføl­ge Sta­ve­nes skal det være snakk om 29 men­nes­ker hvor seks er barn mel­lom seks og 16 år.

– For­må­let med det er at det vil være mer hen­sikts­mes­sig at de bor i kom­mu­nen frem­for et asyl­mot­tak. Det kan være på grunn av hel­se, re­la­sjo­ner og syk­dom­mer. Grun­nen her er at de har sterk til­knyt­ning til kom­mu­nen.

I april ble det klart at asyl­mot­ta­ket som Kris­tian­sand kom­mu­ne dri­ver skal leg­ges ned, og over 120 asyl­sø­ke­re må fin­ne seg nytt sted å bo.

Det vak­te sto­re pro­tes­ter fra fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, po­li­tis­ke par­ti­er og me­nig­he­ter. Blant an­net det at bar­na må av­slut­te skole­gan­gen og flyt­te til et nytt sted.

Av­ta­len som nå er un­der ar­beid går ut på at kom­mu­nen tar på seg an­svar for å føl­ge opp fa­mi­lie­ne med barn i skole­al­der, mens sta­ten gir en kom­pen­sa­sjon som skal dek­ke både ytel­se til per­soner og and­re ty­per kost­na­der.

MEN­NES­KE­LI­GE HENSYN

Gruppe­le­der i Miljø­par­ti­et De Grøn­ne i Kris­tian­sand, Marthe Ull­tveit- Moe, har vært blant dem som har en­ga­sjert seg stort i ned­leg­gel­sen av asyl­mot­ta­ket.

– Jeg er vel­dig glad for at skole­barn og and­re som har bodd len­ge i Kris­tian­sand slip­per å flyt­te. Det er vel­dig bra at UDI har valgt å ta men­nes­ke­li­ge hensyn for noen av de fa­mi­lie­ne som gråt da be­skje­den kom om at asyl­mot­ta­ket skul­le leg­ges ned, sier Ull­tveit-moe.

Hun me­ner sam­ti­dig at det i frem­ti­den må sam­ar­bei­des bed­re mel­lom det stat­li­ge asy­l­ap­pa­ra­tet og det kom­mu­na­le ap­pa­ra­tet, som job­ber for in­te­gre­ring.

– Sånn som det stat­li­ge asyl­sys­te­met dri­ves i dag, er det vel­dig man­ge men­nes­ker som må flyt­te vel­dig ofte. For de men­nes­ke­ne det gjel­der er det ska­de­lig, og det er hel­ler ikke øko­no­misk for­nuf­tig. Det er bare en måte å dyt­te kost­na­der over på kom­mu­ne­ne.

KOM­MU­NEN KON­TAK­TET UDI

– Vi har ikke snudd i vår av­gjø­rel­se. Men Kris­tian­sand kom­mu­ne vur­der­te det som ikke øns­ke­lig at dis­se fa­mi­lie­ne ble flyt­tet. Det po­li­tis­ke mil­jø­et fikk i gang en dis­ku­sjon i kom­mu­nen. Så tok kom­mu­nen kon­takt med oss og sa de var vil­li­ge til å gå med på en slik ord­ning, på­pe­ker Sta­ve­nes.

Han pre­si­se­rer at av­ta­len ikke er un­der­skre­vet ennå.

– Men så len­ge kom­mu­nen er po­si­tiv til det, så er det­te et in­stru­ment vi kan bru­ke der­som fa­mi­li­en opp­fyl­ler kri­te­ri­ene. Vi er­fa­rer fra and­re kom­mu­ner som gjør den­ne job­ben at de har en vel­dig god opp­føl­ging.

GLE­DE­LIG

Vara­ord­fø­rer, Jør­gen Kristiansen (KRF), er også for­nøyd med ut­vik­lin­gen i sa­ken.

– Det er vel­dig, vel­dig gle­de­lig at de har kom­met til den kon­klu­sjo­nen. UDI har tatt til seg de sig­na­le­ne vi har sendt dem. At det blir vist en hu­man og men­nes­ke­lig til­nær­ming sy­nes jeg er vel­dig bra.

Selv om han har full for­stå­el­se for at sta­ten ikke kan sit­te med tom­me mot­tak, har frust­ra­sjo­nen vært stor etter at det i vår ble klart at mot­ta­ket skal av­vik­les.

– UDI og IMDI kom­mer med fore­spørs­ler til oss om å bo­set- te, og vi har sagt ja til det de har bedt oss om. Vi har vært så på til­buds­si­den for dem, og så skal det bare et penne­strøk til fra de­res side før mot­tak leg­ges ned igjen. Det er der­for vi har vært litt frust­rer­te på de stat­li­ge by­rå­ene, sier Kristiansen.

Han leg­ger til:

– Vi ser svært po­si­tivt på at fa­mi­li­er med barn i skole­al­der nå får bli.

Tor­mod Sta­ve­nes i UDI kan for­tel­le at Kris­tian­sand kom­mu­ne tid­li­ge­re år ikke har vil­let bru­ke al­ter­na­ti­ve mot­taks plas­se­rin­ger.

– Fra vår side hand­ler det om å prø­ve å fin­ne hen­sikts­mes­si­ge løs­nin­ger for dem det gjel­der, gode løs­nin­ger som vi kan få til in­nen­for våre ru­ti­ner, for­kla­rer Sta­ve­nes.

FOTO: KJE­TIL REITE

Selv om fa­mi­li­er med barn i skole­al­der får bli væ­ren­de i kom­mu­nen av­vik­les asyl­mot­ta­ket som plan­lagt.

FOTO: KJE­TIL REITE

Pro­tes­ten i Mar­kens gate i mai sam­let folk fra fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, po­li­tis­ke par­ti­er og me­nig­he­ter. Amina Da­hin har selv bodd i asyl­mot­tak og ba om at mot­ta­ket blir opp­rett­holdt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.