FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det­te sier lo­ven

● Mel­lom lave bygg­verk skal det være mi­ni­mum 8,0 me­ter inn­byr­des av­stand, med mind­re det er truf­fet til­tak for å hind­re spred­ning av brann mel­lom bygg­ver­ke­ne

● Bygg­verk som er for­bun­det med el­ler som om­hyl­ler cam­ping­vog­ner, bo­bi­ler mv. (”spi­ker­telt”), er om­fat­tet av be­stem­mel­se­ne for lave bygg­verk. For­telt av telt­duk, alu­mi­ni­um, glass­fi­ber el­ler plast, som kan de­mon­te­res og flyt­tes på en en­kel måte, reg­nes ikke som ”spi­ker­telt”.

● Kil­de: Tek 10 vei­led­ning § 11–6 2. ledd, av­stan­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.