– Føl­ger bran­sje­nor­men

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Le­der­ne for cam­ping­plas­ser på Sør­lan­det sier at de føl­ger bran­sje­nor­men.

●● – Vi for­hol­der oss til NHO Rei­se­liv som har en­ga­sjert seg i sa­ken for hele bran­sjen. Nå bru­ker vi fire me­ter som det var tid­li­ge­re, sier Trond Bjor­vand ved Kris­tian­sand Fe­rie­sen­ter.

Tor Bor­gar Kvås ved Skotte­vik Fe­rie­sen­ter sier at de prak­ti­se­rer de gam­le reg­le­ne på tre me­ter.

– Det er en dis­ku­sjon som tas på na­sjo­nalt nivå om hvor­vidt det­te er telt el­ler bygg­verk. Vi vil for­hol­de oss til reg­le­ne som kom­mer, men har ikke fått noe kon­kret ennå, sier Kvås.

Axel Ja­cob­sen ved Ege­nes Cam­ping i Flekke­fjord sier at det kom­mer nytt re­gel­verk og at det vil bli tre el­ler fire me­ters av­stan­der. Det­te kan ver­ken bran­sje­for­enin­ge­ne el­ler di­rek­to­ra­tet be­kref­te.

Dag Kristiansen ved Bor­nes Cam­ping ved Kile­fjor­den i Ven­ne­sla sier de flyt­tet fle­re vogner for noen år si­den da de ble bedt om det. Si­den har han opp­fat­tet at det er fire me­ter som gjel­der.

– Der­som åtte­me­ters­re­ge­len blir gjel­den­de, vil jeg hel­ler sør­ge for bed­re brann­sik­ring og fort­set­te med fire me­ter, sier Kristiansen. Det er det an­led­ning til iføl­ge brann­ve­se­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.