– Unød­ven­dig re­gel

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

NHO Rei­se­liv og cam­ping­plas­se­nes bran­sje­for­ening me­ner åtte­me­ters­re­ge­len er unød­ven­dig.

●● – Vi me­ner at den gam­le av­stands­re­ge­len på tre me­ter, el­ler fire me­ter på nye plas­ser, bør hånd­he­ves også når det gjel­der iso­ler­te for­telt, sier fag­sjef Jør­gen Ei­rik Sno­en i Norsk bo­bil- og ca­ra­van­club.

Han sier de er klar over at pla­nog byg­nings­lo­ven sier åtte me­ter, men at det­te er noe kom­mu­ner og brann­ve­sen kun har be­gynt å hånd­heve de sis­te åre­ne.

– I 30 år har det vokst fram en still­tien­de ak­sept for tre el­ler fire me­ters av­stand. Det blir håp­løst å plut­se­lig be­gyn­ne å bru­ke en lov som ikke er til­pas­set cam­ping­plas­ser i det hele tatt, sier Sno­en.

Han me­ner iso­ler­te for­telt (spi­ker­telt) er bed­re brann­sik­ret enn cam­ping­vog­ner og at det der­for ikke trengs stren­ge­re reg­ler.

– Hvis det­te hånd­he­ves, må man­ge kas­te ut halv­par­ten av gjes­te­ne. Det kan bety sto­re tap og ar­beids­plas­ser som for­svin­ner, leg­ger han til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.