Jeg tror ald­ri jeg har opp­levd at van­net ikke har gått over 18 gra­der tid­li­ge­re.

Ba­de­tem­pe­ra­tu­re­ne nek­ter å bik­ke 20 gra­der i juli.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KA­MIL­LA RUDBERG ka­mil­la.rudberg@fvn.no

Ba­de­tem­pe­ra­tu­re­ne hol­der seg jevnt un­der 20 gra­der i Ag­der-fyl­ke­ne nå helt i slut­ten av juli. Ari­an Nu­land, triv­sels­med­ar­bei­der på Ro­lig­he­den cam­ping, tror ald­ri han har opp­levd lig­nen­de i lø­pet av en juli­må­ned tid­li­ge­re.

– Jeg har vært i Bertes­buk­ta i snart 50 år, og kan ikke hus­ke at det har vært så jevnt kaldt i van­net i hele juli. Jeg tror ald­ri jeg har opp­levd at van­net ikke har gått over 18 gra­der tid­li­ge­re, sier han.

Li­ke­vel er han for­nøyd med at tem­pe­ra­tu­ren har ste­get litt før juli er omme:

– De som ba­der, mer­ker nok for­skjell på 17 og 17,5 gra­der, sier han.

HOL­DER HÅ­PET OPPE

Wen­che Tøn­nes­sen, ad­mi­ni­stra­tiv le­der på Kris­tian­sand fe­rie­sen­ter, for­tel­ler at sen­te­ret har opp­levd lave tem­pe­ra­tu­rer i van­net i hele som­mer.

– Jeg tror nes­ten ikke vi har hatt tem­pe­ra­tu­rer over 16 gra­der. Kan­skje vi har hatt et par da­ger der vann­tem­pe­ra­tu­ren har nær­met seg 17 gra­der, for­tel­ler hun.

Tøn­nes­sen er usik­ker på om det noen gang har vært så lave tem­pe­ra­tu­rer jevnt gjen­nom hele som­mer­en tid­li­ge­re.

– Men det har jo i al­le fall pleid å kom­me opp i 18 til 20 gra­der i lø­pet av juli, sier hun, og leg­ger til at fjor­året var mar­kant bed­re.

Hå­pet om en bed­re bade­se­song er li­ke­vel fort­satt der:

– Vi gir ald­ri opp hå­pet om gode bade­tem­pe­ra­tu­rer. Det var god tem­pe­ra­tur i au­gust i fjor. Med ret­te vind­for­hold og vann­strøm­mer, kan vi kan­skje kla­re å få høy­ere tem­pe­ra­tu­rer i år også, sier hun op­ti­mis­tisk.

SJEL­DENT

Også på Far­sund Re­sort mer­ker at tem­pe­ra­tu­re­ne hol­der seg godt un­der 20 gra­der.

– Det er sjel­den vi har hatt så lave tem­pe­ra­tu­rer så len­ge, sier re­sep­sjo­nis­ten He­le­ne Gjer­me.

Hun leg­ger til at det, i lik­het med på Kris­tian­sand fe­rie­sen­ter, har pleid å være rundt 18–19 gra­der i van­net på den­ne ti­den. Nå er bade­tem­pen 16 gra­der.

– Men vi har jo hatt 14 gra­der i van­net si­den midt­en av juli, leg­ger hun til, og mer­ker alt­så at van­net har blitt hele to gra­der var­me­re.

IKKE SJOKKERENDE

På Ni­d­elv cam­ping er de ikke så sjok­kert over 17 gra­der i van­net. Van­net plei­er nem­lig ikke å kry­pe over 18 gra­der på cam­pin­gen.

– Jeg vil tro det er van­lig med så lave tem­pe­ra­tu­rer hos oss. Her har det pleid å være mel­lom 15 og 18 gra­der i juli, for­tel­ler He­le­ne Tjom­støl, som job­ber i re­sep­sjo­nen.

HOL­DER SEG På 18 GRA­DER

Hel­ler ikke på Strand Ho­tel Fe­vik be­kym­rer de seg over at grade­stok­ken i van­net ikke vil vise over 20 gra­der. På tirs­dag mål­te de 18 gra­der i van­net.

Sam­me tem­pe­ra­tur Hamre­san­den Re­sort.

– Vi har ikke bik­ket over 20 gra­der i van­net så langt i juli, for­tel­ler Sal­ly Ver­kerk, dag­lig le­der på Hamre­san­den Re­sort.

– Har dere opp­levd en så dår­lig juli­må­ned tid­li­ge­re?

– Ja, ja! sier hun, men leg­ger til at de som re­gel opp­le­ver å ha både 20 og opp­til 24 gra­der i van­net i juli må­ned. mål­te

MØRKE UT­SIK­TER UT JULI

De sis­te da­ge­ne av juli ser hel­ler ikke ut til å brin­ge så mye som­mer­vær som kan var­me opp van­net.

– Tem­pe­ra­tu­ren i Vest-ag­der kan kom­me opp mot 20 gra­der, men det er maks, sier stats­me­teoro­log Ola Mellem til Fædre­lands­ven­nen.

Han med­de­ler at det ser mørkt ut for de vir­ke­lig gode som­mer­tem­pe­ra­tu­re­ne ut juli i Ag­der-fyl­ke­ne.

– Det blir ikke noe vold­somt varmt ut juli. Nattem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge ned­på 13 gra­der. Så det ser litt mørkt for tem­pe­ra­tu­re­ne i van­net, for­tel­ler han, og sier at det vil bli litt sky­et og litt regn de sis­te juli­da­ge­ne.

FOTO: KRIS­TIN OL­SEN

In­gen bade­ste­der mel­der om mer enn 19 gra­der i sjø­en. En­kel­te vel­ger li­ke­vel å hop­pe uti.

FOTO: ANETTE LAR­SEN

Mat­hil­de Mellemstrand (9) lot seg ikke stop­pe av bade­tem­pe­ra­tu­ren i Bane­heia for to uker si­den. – Det er godt, men så blir det kaldt et­ter­på, sa hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.