Par­ke­rer bo­bi­le­ne for tett

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

Bo­bi­le­ne par­ke­rer ulov­lig og far­lig inn­til hver­and­re ved Bu­en i Mandal. Skil­tin­gen hjel­per ikke.

– Vi må kun­ne sto­le på at bo­bil­ei­er­ne ser skil­te­ne som er satt opp fle­re ste­der i om­rå­det, sier fun­ge­ren­de le­der av Mandal Par­ke­ring, Ka­ri Børuf­sen Lar­sen.

I fjor som­mer av­dek­ket Fædre­lands­ven­nen at bo­bi­le­ne stod tett i tett langs hele par­ke­rings­plas­sen som var satt av til bo­bil­par­ke­ring om nat­ta.

Det er ulov­lig. Kjøre­tøy­ene skal i hen­hold til plan- og byg­nings­lo­ven stå minst tre me­ter fra hver­and­re. År­sa­ken er brann- og eks­plo­sjons­fa­ren.

I fjor var det bare en li­ten lapp ved be­ta­lings­auto­ma­ten som for­tal­te at bo­bi­le­ne skal stå på an­nen hver par­ke­rings­plass bort­over for å få tre me­ter mel­lom.

Men den­ne re­ge­len ble brutt natt etter natt.

VEL­DIG AL­VOR­LIG

– Jeg opp­le­ver det som svært pro- ble­ma­tisk at de står helt inn til hver­and­re. Det er tro­lig gass­be­hol­de­re i al­le kjøre­tøy. Skjer det en ulyk­ke her kan det raskt bli vel­dig al­vor­lig, sa brann­sjef hos Brann­ve­se­net Sør, Jon Inge Aa­sen den gang.

Etter vårt opp­slag, sat­te par­ke­rings­sel­ska­pet skik­ke­lig skil­ting foran plas­se­ne der det ikke skal par­ke­res på om nat­ta. Like fullt er det man­ge sjå­fø­rer som ikke bryr seg.

– Det gjel­der sær­lig midt på nat­ta når de kom­mer fra dans­ke- bå­ten og par­ke­rer på de le­di­ge plas­se­ne, sier Lar­sen.

SATT I FARE

Fædre­lands­ven­nen var ved mid­natt for­le­den natt på plas­sen. De fles­te stod som de skul­le, men en bo­bil had­de kjørt mel­lom to kjøre­tøy og satt dem al­le i fare ved en brann­si­tua­sjon.

Lar­sen for­tel­ler at de har fått re­ak­sjo­ner på at reg­le­ne bry­tes på par­ke­rin­gen, så se­nest tirs­dag ble det satt opp nye og ty­de­li­ge­re in­for­ma­sjon på auto­ma­te­ne om ord­nin­gen.

– Det er ikke lett for oss til en­hver tid å se til at de står slik de skal, men vi er på plas­sen fle­re gan­ger i døg­net, sier hun.

Snart kan imid­ler­tid pro­ble­met gå over av seg selv. By­ens nye ho­tell skal byg­ges på tom­ta ved Bu­en, den job­ben tar til etter nytt­år. Da for­svin­ner tro­lig bo­bil­par­ke­rin­gen.

– Om det kom­mer en er­stat­ning for bo­bi­le­ne, er det ikke tatt stil­ling til nå, sier Lar­sen.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Bo­bil num­mer to fra venst­re har par­kert ulov­lig og brannfarlig mel­lom to and­re bo­bi­ler. Res­ten av kjøre­tøy­ene står som de skal – tre me­ter fra hver­and­re.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Slik ser skil­te­ne ut som er plas­sert i en­den av par­ke­rings­plas­se­ne det ikke skal par­ke­res om nat­ta. Bo­bil­sjå­fø­ren bør kla­re å se det sto­re skil­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.