Mann (34) fengs­let for vold­tekt av ni­åring

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En 34 år gam­mel mann inn­røm­mer å ha for­gre­pet seg på ei ni år gam­mel jen­te på Sør­lan­det.

Tirs­dag ble man­nen va­re­tekts­fengs­let i fire uker med brev- og be­søks­for­bud.

– Sik­te­de har er­kjent de fak­tis­ke for­hol­de­ne, sier po­liti­ad­vo­kat Ce­lin Hau­ge An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Man­nen er sik­tet for sek­su­ell om­gang med ni­årin­gen etter pa­ra­gra­fen om vold­tekt av barn un­der 14 år.

PÅGREPET

Over­gre­pet fant sted i en kom­mu­ne på Sør­lan­det, men man­nen ble pågrepet et an­net sted i lan­det.

– Han blir be­gjært va­re­tekts­fengs­let pri­mært av hensyn til be­vis­for­spil­lel­ses­fare, sier Hau­ge An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

HIND­RE NYE OVERGREP

Kris­tian­sand ting­rett me­ner også fengs­ling er nød­ven­dig for å hind­re nye til­sva­ren­de overgrep som han er sik­tet for.

I kjen­nel­sen vi­ses det til man­nens «egne tan­ker» og «tid­li­ge­re be­fat­ning med ma­te­ria­le som sek­su­ali­se­rer barn».

«Slik ret­ten ser det fore­lig­ger det sterk grad av sann­syn­lig­hets­over­vekt for at sik­te­de på ny vil begå straff­ba­re hand­lin­ger der­som han nå løs­la­tes», skri­ver ret­ten.

FLE­RE OFRE?

Po­li­ti­et har be­slag­lagt sik­te­des mo­bil og pc og vil nå gjen­nom­gå det­te.

I fengs­ling­skjen­nel­sen kom­mer det fram at det er ak­tu­elt å gjen­nom­føre av­hør av mu­li­ge and­re ofre.

FOTO: EIVIND KRIS­TEN­SEN

Po­liti­ad­vo­kat Ce­lin Hau­ge An­der­sen etter fengs­lings­mø­tet i Kris­tian­sand tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.