FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

It-skan­da­len i Trans­port­sty­rel­sen i Sve­ri­ge

● Da Trans­port­sty­rel­sen vår­en 2015 skul­le outsource It-drif­ten til IBM, be­slut­tet eta­tens da­væ­ren­de sjef, Ma­ria Ågren, at det kun­ne gjø­res av­vik fra data­sik­ker­hets­lo­ve­ne for at outsourcin­gen skul­le kun­ne gjen­nom­fø­res in­nen fris­ten.

● Det før­te blant an­net til at sen­si­tiv in­for­ma­sjon ble hånd­tert av Ibm-an­sat­te som ikke var sik­ker­hets­kla­rer­te i Ir­land, Tsjek­kia og Ser­bia.

● In­tern­re­vi­sjo­nen rea­ger­te kort tid etter, og et halvt år se­ne­re ble det iverk­satt etter­forsk­ning. Sik­ker­hets­po­li­ti­et Sä­po an­be­fal­te i no­vem­ber 2015 en umid­del­bar stans i outsourcin­gen, men i de­sem­ber over­tok li­ke­vel IBM drif­ten av eta­tens ser­ve­re.

● Blant opp­lys­nin­ger som kan ha kom­met på av­veie, er et mi­li­tært kjøre­tøy­re­gis­ter, samt re­gist­re som av­slø­rer iden­ti­te­ten til sven- ske ja­ger­fly­pi­lo­ter, per­soner i et hem­me­lig po­liti­re­gis­ter og i et vitne­be­skyt­tel­ses­pro­gram.

● En tid­li­ge­re an­satt i IBM i Ir­land har opp­lyst at de blant an­net fikk til­gang til trans­port­pla­ner for kjerne­fy­sisk ma­te­ria­le.

● Ågren gikk av i ja­nu­ar i år, men uten at det ble for­klart hvor­for. I juli god­tok hun en bot på 70.000 kro­ner for brudd på data­lov­gi­vin­gen.

● In­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son, som har an­sva­ret for Trans­port­sty­rel­sen, fikk først vite om skan­da­len i for­bin­del­se med Ågrens av­gang. Hun har se­ne­re fått vite at både in­nen­riks­mi­nis­te­ren og for­svars­mi­nis­te­ren fikk vite om sa­ken nes­ten et år tid­li­ge­re.

● Ons­dag 26. juli vars­let de fire par­ti­ene i den bor­ger­li­ge op­po­si­sjo­nen mis­til­lits­for­slag mot Jo­hans­son og de to and­re mi­nist­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.