– Preike­sto­len kan fal­le ned og ska­pe flod­bøl­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR INGE JØSSANG

En dag vil Preike­sto­len fal­le ned og lage en flod­bøl­ge i Lyse­fjor­den. Nå skal Nor­ges geo­lo­gis­ke un­der­sø­kel­se (NGU) kart­leg­ge sprek­ken i den ver­dens­kjen­te tu­rist­at­trak­sjo­nen. Også Kjerag og 31 and­re fjell i Rogaland skal sjek­kes.

Den halv­me­ter bre­de og fle­re me­ter dype sprek­ken i Preike­sto­len har len­ge be­kym­ret folk. Rundt 1930 ble det slått ned bol­ter på begge si­der av sprek­ken for å måle en even­tu­ell ut­vi­del­se. De gam­le må­lin­ge­ne er for­svun­net og in­gen vet hva de vis­te, skri­ver Stav­an­ger Af­ten­blad.

I 1991 sa da­væ­ren­de pro­fes­sor i geo­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, Karl Anund­sen, at han tok in­gen sjan­ser på å be­ve­ge seg uten­for den dype ki­len i fjel­let.

– Min fag­li­ge bak­grunn gjør at jeg er redd på Preike­sto­len. En dag vil fjell­hyl­la fal­le ut på grunn av den kraf­ti­ge av­last­nings­sprek­ken som går tvers over tu­rist­at­trak­sjo­nen, ut­tal­te pro­fes­so­ren til Af­ten­bla­det.

Sel­ve Preike­sto­len ble dan­net for 10.000 år si­den. Da lå det en is­bre i Lyse­fjor­den og pres­set på fjel­let. Da isen for­svant, ble av­last­nings­sprek­ken dan­net som føl­ge av trykk­min­king i fjel­let, et kjent geo­lo­gisk fe­no­men i grunn­fjells­om­rå­der. Sli­ke sprek­ker fø­rer ofte til ras. Nå skal NGU ta i bruk al­le mo­der­ne måle­me­to­der for å un­der­sø­ke Preike­sto­len i de­talj. Det skal tas høy­opp­lø­se­li­ge bil­der fra he­li­kop­ter og en dro­ne. Den be­røm­te fjell­knat­ten skal skan­nes med la­ser fra for­skjel­li­ge ut­sikts­punkt, både rundt Preike­sto­len og fra mot­satt side av fjor­den.

FOTO: TOR INGE JØSSANG

Nå skal NGU kart­leg­ge sprek­ken og et­ter­på hol­de den un­der opp­syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.