Po­len får ny ad­var­sel fra EU

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Eu-kom­mi­sjo­nen me­ner retts­sta­ten fort­satt er al­vor­lig tru­et i Po­len. Den pols­ke re­gje­rin­gen får én må­ned på seg til å sva­re.

Eu-kom­mi­sjo­nen ved­tok ons­dag en an­be­fa­ling der Po­len bes om å skro­te fire nye lo­ver som er lagt fram som ledd i en om­fat­ten­de re­form av retts­ve­se­net.

– Vår ju­ri­dis­ke ana­ly­se be­kref­ter at de fire lo­ve­ne, slik de er ved­tatt av den pols­ke na­sjo­nal­for­sam­lin­gen, vil ha vel­dig al­vor­li­ge ne­ga­ti­ve føl­ger for det pols­ke retts­ve­se­nets uav­hen­gig­het og øke trus­se­len mot retts­sta­ten i Po­len, sier Eu-kom­mi­sjo­nens vise­pre­si­dent Frans Tim­mer­mans.

Po­lens pre­si­dent Andrzej Du­da har ned­lagt veto mot to av lo­ve­ne, men de to and­re har fått grønt lys. Sam­ti­dig fort­set­ter ar­bei­det med de to lo­ve­ne som er stan­set. Det gjør det nød­ven­dig å rea­ge­re, fast­hol­der Tim­mer­mans.

Han gir nå Po­len frist på én må­ned til å sva­re på ad­vars­le­ne. EUS be­kym­ring er at lov­end­rin­ge­ne i prak­sis vil gi po­li­ti­ke­re makt til å ut­nev­ne nye dom­me­re til høy­este­rett, noe som vil un­der­gra­ve dom­sto­lens uav­hen­gig­het.

FOTO: NTB SCANPIX

Frans Tim­mer­mans er vise­pre­si­dent i Eu-kom­mi­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.