Ned­be­ta­les ofte før ti­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En gjen­nom­gang av 80 bom­penge­pro­sjek­ter vi­ser at de fer­di­ge pro­sjek­te­ne i snitt er ned­be­talt to år før ti­den.

Sta­tens veg­ve­sen har ana­ly­sert rundt 80 små og sto­re bom­penge­pro­sjek­ter for å se om de ned­be­ta­les etter pla­nen. 30 av pro­sjek­te­ne i ana­ly­sen er al­le­re­de ned­be­talt, og de ble i snitt fer­dig be­talt to år før ti­den. Både ned­be­ta­lings­tid, tra­fikk og kost­na­der er ana­ly­sert og de fles­te bom­penge­sta­sjo­ner har høy­ere tra­fikk enn an­tatt.

– Jeg har først og fremst sett på ned­be­ta­lings­tid, noe som av­gjø­res av blant an­net tra­fikk­meng­de, inn­tek­ter, rente­kost­na­der og drifts­kost­na­der. Et etter­latt bil­de i medie­ne er ofte at tra­fi­kan­te­ne må be­ta­le len­gre enn plan­lagt, sier si­vil­øko­nom Si­men Steins­holm.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.