Gjen­si­di­ge reg­ner med ut­be­ta­lin­ger på fle­re ti­talls mil­lio­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Gjen­si­di­ge har så langt fått inn nes­ten 50 skade­mel­din­ger og an­slår at styrt­reg­net på Vest­lan­det har for­år­sa­ket opp­til 200 ska­der to­talt.

– Det er for tid­lig å si noe om den to­ta­le kost­na­den, men som bil­de­ne fra om­rå­det vi­ser er det sto­re lo­ka­le øde­leg­gel­ser. Er­stat­nings­sum­me­ne vil nok fort kom­me opp i et to­sif­ret mil­lion­be­løp, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Pål Ru­ne Eklo i Gjen­si­di­ge i en epost til NTB.

Da klok­ka var 9 ons­dag had­de Gjen­si­di­ge fått inn 48 mel­din­ger om byg­nings­ska­der i Sogn og Fjor­da­ne etter det kraf­ti­ge regn­væ­ret som skap­te flom og til dels sto­re øde­leg­gel­ser man­dag. I til­legg kom­mer ska­der på for ek­sem­pel kjøre­tøy og bå­ter. Stryn og Glop­pen er har­dest ram­met med rundt halv­par­ten av ska­de­ne hver.

– Vi for­ven­ter at det kom­mer fle­re skade­mel­din­ger ut­over uka når folk får over­sikt over ei­en­dom­me­ne sine, sier Eklo.

Gjen­si­di­ge an­slår at det to­ta­le an­tal­let skade­mel­din­ger så langt lig­ger et sted mel­lom 150 og 200 ska­der. Ska­de­ne er alt fra vann­inn­tren­ging i kjel­le­re til to­tal­ska­der der vann­mas­se­ne har re­vet med seg hele bygg.

Ons­dag be­sø­ker olje- og ener- gi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes byg­da Ut­vik for å møte de som ble ram­met av flom­men man­dag. På be­sø­ket vil mi­nis­te­ren også få in­for­ma­sjon om opp­ryd­nings­ar­bei­det etter flom­men.

I til­legg til Ut­vik er San­da­ne og Breim i Glop­pen kom­mu­ne sær­lig ram­met av flom­men. Al­le de tre byg­de­ne lig­ger i Sogn og Fjor­da­ne.

Stryn ener­gi meld­te ons­dag mor­gen at det er sta­bil for­sy­ning i om­rå­det. Ti abon­nen­ter er uten strøm. Vann­ver­ket er for­synt med strøm fra ag­gre­gat og blir kob­let til nett se­ne­re ons­dag, mel­der Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE).

FOTO: NTB SCANPIX

Sto­re ned­børs­meng­der før­te til flom i Re­ed i Glop­pen kom­mu­ne i Sogn og Fjor­da­ne og fle­re and­re ste­der på Vest­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.