Et­ter­påg­le­de i Val­le

Faedrelandsvennen - - MENING - SIS­SEL ÅKRE, Val­le MAARTEN MAGER

Etter det, egent­lig lil­le, ra­set som gikk i Val­le, fikk vi igjen, i tirs­da­gens avis, en dob­belt­side. I etterpå­klok­ska­pens tegn.

●● Jeg for­står det jo, man ven­ner seg til alt. Og at noe blir gjort, sånn i etter­kant, er bra det.

Man kan selv­sagt spør­re seg om hvor­for fag­folk, geo­lo­ger, sik­ker­hets­eks­per­ter, po­li­ti, ikke er mer i medie­ne før man åp­ner, feks. Via Fer­ra­ta­er.

Nu­vel, for dem som har sat­set her, bur­de kan­skje det at klatre­ak­ti­vi­te­ten ikke har vært en ut­lø­sen­de fak­tor/hatt be­tyd­ning for ra­set, vært over­skrif­ten i dob- belt­side­opp­sla­get. Pro­fes­sor i na­tur­ge­o­gra­fi og hydro­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, An­ders Sol­heim, tror nem­lig ikke det. Det må det være godt for etab­le­rer­ne å vite. Det er en glad­ny­het, fak­tisk!

Man­ge av oss som bor her i Val­le, er fylt av et­ter­påg­le­de, over at det gikk godt den­ne da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.