Varodd­brua og mo­pe­der

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er en ve­sent­lig sak som in­gen har nevnt, i den de­bat­ten som fore­går ved­rø­ren­de den ri­si­ko det er for mo­pe­der/mo­tor­syk­ler ved kjø­ring på da­gens Varodd­brua. Det gjel­der de fy­sis­ke lo­ver om frik­sjon av dekk mot un­der­la­get.

●● Etter det jeg har kon­sta­tert er det en el­ler fle­re tvers­gå­en­de skjø­ter på bro­en som er i rent jern (har ikke stan­set for å måle) og har en ve­sent­lig bred­de, 50 cm el­ler mer. Et mo­ped/mc dekk har «0» frik­sjon når det­te jern er vått, og mi­ni­mal når det er tørt. Der­som si­tua­sjo­nen inn­tref­fer at fø­re­ren brem­ser med for­hju­let mens det be­fin­ner seg på den­ne skjø­ten i regn­vær, vil hju­let øye­blik­ke­lig skli – når så det litt tverr­stil­te hju­let tref­fer frik­sjo­nen etter skjø­ten, er vel­ten ikke til å unn­gå. I guns­tig til­fel­le vil man slip­pe med en ba­lan­se for­styr­rel­se. Si­tua­sjo­nen «kan» også opp­stå i tørr­vær. Fa­ren er sær­de­les stor for mo­pe­der med små hjul. Det bør alt­så gjø­res noe med dis­se skjø­ter ved å be­leg­ge dem med et belegg som har frik­sjon.

Å tro at inn­fø­ring av 40 km/t gren­se vil løse pro­ble­met er helt bort i nat­ta, vis meg den trai­ler­sjå­fø­ren som hol­der seg i 40 over hele bro­en!

En an­nen ge­ne­rell sak er mo­pe­de­nes lov­be­lag­te topp­fart på 45 km/t. Jeg har tid­li­ge­re ar­gu­men­tert for at den kuns­ti­ge plom­be­ring bør fjer­nes i Nor­ge (da vil de kun­ne kjø­re i 60-70) hvor vi i stor grad fer­des på sterk tra­fik­ker­te vei­er med tung tra­fikk. Men, her mø­tes stor mot­stand fra myn­dig­he­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.